Länets akutvård högst rankad i landet

Pressmeddelande 2013-04-16

Akutmottagningarna i Kalmar län är de som rankas högst i landet av patienterna. Det visar Nationell patientenkät som redovisas i dag.

Patienterna i Kalmar län värderade hösten 2012 akutmottagningarna i länet betydligt högre än vad de gjorde vid den senaste mätningen för två år sedan. Förbättringen gäller samtliga sjukhus i länet.

På de åtta frågor som presenteras publikt ligger landstingets betyg över rikssnittet på samtliga frågor. I sju av fallen är landstingets akutmottagningar de högst rankade i landet. Det gäller indikatorerna bemötande, delaktighet, information, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man som patient kan tänka sig rekommendera mottagningen för någon annan.

- Det är en kraftfull förbättring som har skett på samtliga tre sjukhus. Medarbetarna på akutmottagningarna har anledning att känna sig väldigt stolta idag, det är deras insats patienterna har värderat. På samtliga frågor utom en har resultaten förbättrats sedan hösten 2010, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det är bara när det gäller tillgängligheten, som landstinget tappat några poäng. Här hamnar landstinget på fjärde plats i landet.

- Patienterna har högt ställda förväntningar och det ska de ha. I synnerhet som vi hela tiden har tillgängligheten och väntetiden på akutmottagningarna i fokus.

På varje sammanträde med landstingsstyrelsen redovisas just väntetiderna på de olika akutmottagningarna i länet. Målet är att 80 procent av patienterna ska tas om hand inom angiven tid beroende på hur de prioriterats. För de högst prioriterade handlar det om två timmar, de med något lägre prioritet tre timmar och de med lägst prioritet fyra timmar.

I enkäten uppgav 74 procent att de var färdigbehandlade och kunde lämna akuten inom fyra timmar.

Knappt 24 000 patienter i de 21 landstingen och regionerna har besvarat patientenkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 46,3 procent. I Kalmar län har 553 personer besvarat frågorna eller 48,2 procent av dem som fick möjlighet.

– Tyvärr är det knappt varannan som svarat på frågorna, så en viss reservation måste man lägga in. Svaren ger oss trots allt ett tydligt besked på hur våra patienter upplever den vård vi erbjuder, men också på vilka områden vi måste förbättra oss, säger Ragnhild Holmberg.

Landstinget Blekinge deltog i mätningen men på grund av ett felaktigt urval redovisas inte resultaten.

­Resultat för Kalmar län

Nedan framgår betygen för akutmottagningarna på de olika frågorna för hela landstinget. I den första kolumnen framgår betyget (inom parentes rikets siffra). Betyget är en poängsättning efter hur svaren i enkäten fördelat sig mellan de olika alternativen. Maxpoäng är 100.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Landstinget i Kalmar län  92 (88)  delad 1:a plats

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Landstinget i Kalmar län  77 (73)  delad 1:a plats

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Landstinget i Kalmar län  81 (76)  1:a plats

Tillgänglighet

Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen?

Landstinget i Kalmar län  77 (68)  4:e plats

Förtroende

Kände du förtroende för de läkare som du träffade?

 Landstinget i Kalmar län 88 (85)  delad 1:a plats

Upplevd nytta

Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukhuset?

 Landstinget i Kalmar län 86 (82)  1:a plats

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

 Landstinget i Kalmar län 74 (69)  delad 1:a plats

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?

 Landstinget i Kalmar län 91 (84)  delad 1:a plats

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-84 090

Johan Rosenqvist, sjukhuschef, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 81 06

Erik Lexne, verksamhetschef, prehospitala kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-81 303

Helena Berglund, avdelningschef, akutmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 85 47

Linda Axelsson, avdelningschef, akutmottagningen, Oskarshamns sjukhus
0491-78 25 98

Karl Landergren, verksamhetschef, akutmottagningen, Västerviks sjukhus
0490-86 929

Lennart Tedborn, avdelningschef, akutmottagningen, Västerviks sjukhus
0490-86 139