Länets akutvård rankas fortsatt högt

Pressmeddelande 2015-04-14

Akutmottagningarna i länet rankas fortsatt högst i landet av patienterna. Det framgår av Nationell patientenkät som redovisas i dag.

De höga siffror som akutmottagningarna fick i patientenkäten hösten 2012 har till och med förbättrats något i den enkät som gjordes hösten 2014 och som nu presenteras.

På samtliga åtta indikatorer som presenteras ligger resultaten för landstinget över eller markant över rikssnittet. I sex av fallen rankas akutmottagningarna i Kalmar län allra högst i landet. Det gäller indikatorer som bemötande, delaktighet, information, förtroende, upplevd nytta och om man som patient kan tänka sig att rekommendera mottagningen.

- Det här är ett väldigt bra resultat, i synnerhet som trycket mot akutmottagningar ökat markant sedan den förra mätningen. Medarbetarna har anledning att känna sig väldigt stolta i dag, det är deras insats som patienterna värderat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Jämfört med 2010, då nationella patientenkäten genomfördes inom akutsjukvården för första gången, visar länets akutmottagningar markant förbättrade resultat. Vilket också lett till den topposition de numera har i jämförelse med andra landsting.

- Detta kan vi direkt koppla till vårt arbete med ständiga förbättringar. Våra akutmottagningar har dialoger och utbyten med varandra för att hitta nya och bättre arbetsformer. Västervik har till exempel startat en ny utredningsenhet medan Kalmar provar en ny funktion i form av en vårdplatskoordinator, säger Ragnhild Holmberg.

Närmare 24 000 patienter i de 21 landstingen och regionerna har besvarat enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 46,2 procent. I Kalmar län var det 635 personer som besvarade frågorna eller 47,4 procent av dem som hade möjligheten.

- Vi skulle gärna se att fler svarade på enkäten. Men även om man måste väga in en viss reservation så ger svaren oss besked om hur våra patienter upplever den vård vi erbjuder och på vilka områden vi behöver förbättra oss, säger Ragnhild Holmberg.

Resultat för Kalmar län

Nedan framgår betygen för akutmottagningarna på de olika frågorna för hela landstinget. I den första kolumnen framgår betyget (inom parentes rikets siffra). Betyget är en poängsättning efter hur svaren fördelat sig mellan de olika alternativen.

Maxpoäng är 100.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Landstinget i Kalmar län  91 (89)  delad 1:a plats

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Landstinget i Kalmar län  79 (74)  1:a plats

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Landstinget i Kalmar län  81 (77)  1:a plats

Tillgänglighet

Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen?

Landstinget i Kalmar län  79 (67)  delad 2:a plats

Förtroende

Kände du förtroende för de läkare som du träffade?

Landstinget i Kalmar län  88 (85) delad 1:a plats

Upplevd nytta

Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukhuset?

Landstinget i Kalmar län  86 (82) 1:a plats

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Landstinget i Kalmar län   74 (69)  2:a plats

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Landstinget i Kalmar län  91 (84)  delad 1:a plats

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90

Lena Nordström, verksamhetschef, akutkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 0480-813 03

Bente Transö, sjukhuschef, Oskarshamns sjukhus
070-355 56 48

Karl Landergren, verksamhetschef, akutmottagningen, Västerviks sjukhus
0490-869 29