Långsiktigt arbete ger resultat

Pressmeddelande 2012-11-27

På en rad medicinska områden har sjukvården i Kalmar län förbättrat sina kvalitetsresultat.

Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Inte minst inom de prioriterade områdena diabetes-, hjärt-, stroke- och cancervården har resultaten förbättrats i ett flertal av de indikatorer som förekommer i rapporten.

Den medicinska kvaliteten för både diabetes- och strokesjukvården i länet är nu bland den bästa i landet.

- Det är en bekräftelse på att vårt arbete med dessa processer sedan 2008 har burit frukt. De medicinska resultaten har inte enbart blivit bättre, vår förbättring när det gäller diabetes och strokevården har över ett antal år varit kraftigare än i övriga landet, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Kraftigast förbättringstakt i den nya rapporten visar följande områden: cancersjukvård, hjärtsjukvård, läkemedelsbehandling, diabetesvård, annan vård och strokesjukvård.

- Det är oerhört tillfredsställande att det främst är de medicinska kvalitetsmåtten som förbättras. Att vi har bland de bästa resultaten i landet när det gäller förtroende och patienterfarenheter, tillgänglighet och ekonomi vet vi sedan tidigare. Det ska vi vårda. Nu tar vi steg framåt också på de medicinska områdena.

Öppna jämförelser 2012, som presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen, är den sjunde i raden och omfattar totalt 169 olika kvalitetsmått. I många fall är indikatorerna också könsuppdelade, vilket innebär att materialet ger en mångfacetterad bild av sjukvården i landet och för enskilda landsting.

Liksom tidigare år visar Landstinget i Kalmar sina bästa resultat inom de tre huvudområdena förtroende och patienterfarenhet, tillgänglighet och kostnader. Men också när det gäller njursjukvård, läkemedelsbehandling, diabetesvård och strokesjukvård ligger landstinget högt i en jämförelse med andra landsting.

- Men samtidigt ska vi inte blunda för att det finns stora förbättringsmöjligheter inom andra områden. I kommentarerna från de områdesansvariga finns många förslag och reflektioner kring resultaten. Dem måste vi jobba vidare med för att bli bättre, säger Alf Jönsson.

Öppna jämförelser är till sin karaktär närmast en slags uppslagsbok om sjukvården i landet. Det finns många konkreta uppgifter att hitta kring vården i Kalmar län i en jämförelse med övriga landet:

• Enligt rapporten har exempelvis Landstinget i Kalmar län fortfarande den högsta produktiviteten inom sjukvården i landet. I Kalmar län får patienterna alltså mest vård för pengarna. Kostnaden per konsumerad DRG-poäng var förra året 41 245 kronor. Det kan jämföras med genomsnittet för riket 44 549 kronor.

• Ett annat exempel är att ambulanserna i Kalmar län är de i Småland som snabbast är på plats efter ett prio1-larm. Mediantiden är drygt tolv och en halv minut mellan larmsamtalet och ambulansens ankomst. Ambulanssjukvården i länet är en av de snabbaste i landet.

• Ett tredje är att Västerviks sjukhus 2011 hade landets kortaste väntetid till höftfrakturoperation på 13,2 timmar. För Sveriges samtliga sjukhus var den genomsnittliga väntetiden 22,5 timmar. Landstinget som helhet hade en genomsnittlig väntetid på 16,9 timmar. Ett intensivt och engagerat förbättringsarbete på sjukhusen i Kalmar och Västervik ligger bakom resultatet.

Områden med starkast förbättring sedan föregående rapport är:
 Cancersjukvård  22 av 28 jämförbara indikatorer
 Läkemedelsbehandling  16 av 22 jämförbara indikatorer
 Annan vård  13 av 18 jämförbara indikatorer
 Diabetesvård  12 av 18 jämförbara indikatorer
 Hjärtsjukvård  21 av 30 jämförbara indikatorer
 Strokesjukvård  21 av 33 jämförbara indikatorer

Jämförelse mot tidigare år

I jämförelsen mellan de olika landstingen används i rapporten tre färger. Grönt står för att man har ett resultat som ligger på plats 1-7 av de medverkande landstingen, gult plats 8-14 och rött för plats 15-21. I många fall är det väldigt små skillnader mellan de olika landstingen i absoluta tal. Jämförelsen påverkas också av att indikatorer förändras år från år; en del försvinner, nya kommer till och andra får förändrat innehåll.

- Sjukvården i landet håller en mycket hög och jämn kvalitet. Skillnaderna är i många fall små, men kan uppfattas som mycket stora i den förenklade bilden av grönt, gult och rött. Helhetsintrycket för Landstinget i Kalmar län är positivt – en gröngul bild. En bild som förstärks år efter år. Den sammantagna bilden i årets Öppna jämförelser är den starkaste vi haft. Öppna jämförelser identifierar också tydligt de områden där vi måste jobba ännu bättre, säger Alf Jönsson.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555

Elmar Keppel, överläkare, processledare strokevård
0491-78 27 17

Bildspel vid presskonferensen (öppnas i nytt fönster)

SKL:s pressmeddelande (öppnas i nytt fönster)

Analysrapport för Landstinget i Kalmar län (öppnas i nytt fönster)