Lex Maria-anmälan efter brister i journalföring

Lex Maria 2015-02-05

Tandvårdschef Anders Nylander, Folktandvården i Kalmar län, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i journalföring och kallelserutin.

Fallet gäller en nu 14-årig patient som besökte folktandvården för undersökning i januari 2011. Ingen daganteckning från tandläkaren finns från tillfället och rutinen att sätta ny undersökningstid har av oförklarlig anledning inte gjorts. Ingen av de inblandade i fallet jobbar i dag kvar på kliniken.

Först i augusti 2014 upptäcktes att patienten inte varit på undersökning på tre och ett halvt år sedan mamman ringt och undrat varför det inte kommit någon kallelse. Vid undersökningen 2014 upptäcktes fyra hål i tänderna och att patienten är i behov av regelbunden profylax.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef
0480-842 12

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.