Lex Maria-anmälan efter brister vid vårdintyg

Lex Maria 2015-06-12

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i samband med intyg om tvångsvård.

Fallet gäller en 56-årig kvinna som omhändertogs av ambulanspersonal på grund av förgiftning med alkohol och tabletter. Efter det att motgift givits mot lugnande mediciner blev kvinnan mer vaken men samtidigt i betydande grad psykiskt svårt påverkad.

Distriktsläkare tillkallades för att bedöma ett sannolikt akut uppkommet behov av psykiatrisk tvångsvård. Innan distriktsläkaren hann anlända till den aktuella platsen hade avtransport till intilliggande sjukhus skett. Det vårdintyg som utfärdades i efterhand är då inte i överensstämmelse med att sådant endast får ske i anslutning till en undersökning.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
0481-447 51

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.