Lex Maria-anmälan efter fel kring tvångsvård

Lex Maria 2015-09-29

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient tvångsvårdats utan korrekt beslut.

Fallet gäller en patient som initialt läggs in i slutenvården på frivillig basis. Efter en kort tid så önskar patienten utskrivning, vilket bedöms som olämpligt. Vårdintyg utfärdas för konvertering av frivillig vård till tvångsvård. Dagen efter görs en prövning av vårdintyget enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Här sker ett administrativt misstag då intagningsbeslut fattas med stöd av fel paragraf i lagen. Detta får till följd att ansökan om förlängning av tvångsvården inte sker och tvångsvården löper ut fyra dagar senare utan att detta uppmärksammas. Det hela uppmärksammas ytterligare tre dagar senare, då har patienten vårdas enligt LPT trots att det skulle ha varit frivillig vård.

Mer information

Charlotta Brunner, chefläkare
073-039 13 59

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.