Lex Maria-anmälan efter feltolkning

Lex Maria 2013-03-01

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan symptom och undersökning felaktigt tolkats som missfall.

Fallet gäller en kvinna som sökt för symptom som tillsammans med ultraljudsundersökning och hormonanalys tolkats som missfall med kvarvarande vävnadsrester. Man inledde därför medicinsk behandling för att det förmodade missfallet skulle fullbordas, något som inte inträffade.

Vid återbesök två veckor senare konstaterades graviditet med levande foster. Graviditeten synes fortlöpa normalt.

Kliniken har nu med anledning av det inträffade infört rutinen att alltid genomföra två, av varandra oberoende, ultraljudsundersökningar i liknande fall för att minimera risken att denna ytterligt ovanliga händelse skulle kunna upprepas.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare 0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.