Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Lex Maria 2012-04-11

Tandvårdschef Anders Nylander har gjort en anmälan enlig lex Maria sedan diagnosen av en cysta i käkbenet på en patient fördröjts ett år.

I samband med en tandundersökning vid en klinik i länet togs en röntgenbild för att bedöma om en visdomstand skulle tas bort eller om det var möjligt att laga och behålla tanden.

Vid ny undersökning och röntgenbildstagning ett år senare upptäcktes en cysta i käkbenet. Vid efterkontroll konstaterades att cystan kunde upptäckas även på den röntgenbild som tagits ett år tidigare.

Anmälan görs då diagnosen försenades ett år.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef
0480-842 12

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.