Lex Maria-anmälan efter fördröjt konstaterande av graviditet

Lex Maria 2012-06-20

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då konstaterandet av en normal graviditet fördröjdes.

Fallet gäller en kvinna med positivt graviditetstest som genomgick upprepade ultraljudsundersökningar utan att man lyckades identifiera den normala graviditet som ändå förelåg.

Detta ledde bland annat till två operativa ingrepp för att utesluta utomkvedshavandeskap och andra onormala tillstånd. Först efter den sista operationen lyckades man med ultraljud påvisa graviditeten. Faktorer som försvårat ultraljudsundersökningarna kan ha inverkat.

Graviditeten synes lyckligtvis fortsätta normalt, men anmälan till Socialstyrelsen görs för att värdera om de diagnostiska strävandena varit tillräckliga för att verifiera normal graviditet och därmed undanröja behovet att utesluta andra, onormala tillstånd.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.