Lex Maria-anmälan efter förlossningskomplikationer

Lex Maria 2013-11-18

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en förlossning som ledde till svåra komplikationer.

Fallet gäller en kvinna som lades in på förlossningen i augusti. Hon hade då gått över tiden och förlossningen sattes därför igång på sedvanligt sätt. Då förloppet drog ut på tiden, patienten fick feber och det fanns misstanke om infektion gjordes ett akut kejsarsnitt.

Efterförloppet blev mycket långdraget och komplicerat på grund av infektion i bukväggen och livmodern. Två veckor efter förlossning blev det nödvändigt med en omoperation. Då patienten också drabbats av varansamling i lungsäcken var det nödvändigt att också åtgärda detta kirurgiskt.

Patientens tillstånd är betydligt förbättrat, men långtidsprognosen är svårare att uttala sig om. Vissa kvarstående besvär i form av exempelvis smärtor förekommer.

Mer information

Anna Michaëlsson, chefläkare
070-308 61 16

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.