Lex Maria-anmälan efter missad hjärtsvikt

Lex Maria 2014-06-18

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria då en patient med hjärtsvikt inte fick akut remiss till sjukhus.

Fallet gäller en 57-årig man som sökte sin hälsocentral på grund av andfåddhet, bensvullnad och mycket snabb hjärtrytm på 165 slag i minuten.

Trots att patienten uppenbart led av behandlingskrävande hjärtsvikt skrev den anlitade hyrläkaren ingen akut remiss till sjukhuset för behandling. Situationen fångades upp av annan läkare som ombesörjde att patienten fick rätt vård.

Handläggning är mycket anmärkningsvärd och föranleder också anmälan enligt Patientsäkerhetslagen. Patientens tillstånd har förbättrats och stabiliserats under behandlingen.

Mer information

Bent Öberg, chefläkare
070-519 14 46

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.