Lex Maria-anmälan efter missad lungsjukdom

Lex Maria 2014-10-21

Chefläkare Bengt Öberg inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett allvarligt sjukdomstillstånd missats.

Fallet gäller en 78-årig kvinna som sökte sin hälsocentral på grund av tilltagande andfåddhet, svullnad i buken, samt svullnad av benen. Den inhyrda läkaren som undersökte henne uppfattade att allmäntillståndet var opåverkat och skrev ut recept på hostmedicin och luftrörsvidgande preparat.

Vid förnyad kontakt med hälsocentralen inom en vecka träffade patienten en annan läkare som kunde konstatera att hon var svårt andningspåverkad, hade en uppenbar lungsjukdom, samt flera andra sjukliga undersökningsfynd. Efter akut vård på sjukhus har tillståndet förbättrats något men utredning pågår fortfarande.

Vid granskning av den inhyrda läkarens andra mottagningsbesök har kvalitetsbrister uppdagats varför åtgärder mot dessa fått vidtas, samt att anmälan nu också görs enligt Patientsäkerhetslagen om patientfarligt arbete.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
070-519 14 46

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.