Lex Maria-anmälan efter sen cancerdiagnos

Lex Maria 2014-11-12

Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancerdiagnos ställts först ett år efter första besöket.

Fallet gäller en 70-årig man som remitterades från primärvården till hudmottagningen på grund av förändring på en fingernagel. Tillståndet bedömdes efter utredning och ett par kontrollbesök som utlöst av upprepade skador i kombination med en svampinfektion.

En ny bedömning skedde nio månader senare då patienten själv hört av sig. Misstanken var nu malignt melanom och patienten blev vidareremitterad till kirurgi och fingret amputerades delvis.

Den slutgiltiga diagnosen ställdes först ett år efter det att patienten sökt första gången. Sjukdomen hade då spridit sig till lever och lungor. Patienten genomgår för närvararande cytostatikabehandling och prognosen är oviss.

Mer information

Lars Good, chefläkare
0491-78 29 59

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.