Lex Maria-anmälan efter sent upptäckt fraktur

Lex Maria 2013-10-30

Chefläkare Bengt Öberg vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria då det dröjde en månad innan en fraktur upptäcktes.

Fallet gäller en 54-årig man som tre dagar efter att han ramlat ner från en skogsmaskin och skadat sitt ansikte, samt revben sökte sin hälsocentral. Under en kort stund hade han också varit avsvimmad vid olyckan.

Vid bedömningen var han svullen och blåslagen i ansiktet. Någon röntgenundersökning utfördes ej och först en månad senare upptäcktes det att det förelåg en fraktur på ögonhålan. Frakturen har åtgärdats kirurgiskt men resttillstånd med insjunket öga, visst kvarvarande dubbelseende och känselbortfall invid näsan föreligger.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
070-519 14 46

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.