Lex Maria-anmälan efter självmord

Lex Maria 2012-11-19

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient tagit sitt liv.

Fallet gäller en 44-årig man som var aktuell inom rättspsykiatrin i Västervik till följd av psykossjukdom och missbruk. Mannen tog sitt liv i hemmet i nära anslutning till en vårdkontakt.

Mer information

Charlotta Brunner, chefläkare 073-039 13 59

Information om samtliga lex Maria-anmälningar

Landstinget i Kalmar län har beslutat att informera öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. Genom att mer öppet diskutera misstag i sjukvården strävar vården efter att försöka hitta systemförändringar som förhindrar att misstag upprepas.

Om en patient har begått självmord

inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras. Detta är ett led i Socialstyrelsens granskning av självmordsproblemet. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

Sjukvårdspersonalen

inom Landstinget i Kalmar län har cirka en miljon patientkontakter årligen. Det görs mellan 20 och 30 lex Maria-anmälningar per år.

Syftet med en anmälan

enligt lex Maria är primärt att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan för att därigenom på olika sätt undvika att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) genom utredningen så långt som möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.