Lex Maria-anmälan om dödsfall efter dränering av lungsäck

Lex Maria 2013-07-11

Chefläkare Rolf Sandin har gjort en anmälan enligt lex Maria med anledning av ett dödsfall efter dränering av lungsäck.

Fallet gäller en svårt medtagen 93-årig dam som vårdades inneliggande på sjukhus. Patienten befanns enligt radiologisk undersökning ha en misstänkt varansamling i ena lungsäcken. Med ledning av ultraljud punkterades och dränerades denna varansamling. Efter sådan åtgärd kontrolleras patientens välbefinnande fortlöpande och dessutom var en uppföljande kontrollröntgenundersökning planerad.

Några timmer efter punktionen, innan den planerade röntgenkontrollen kom till stånd, försämrades patienten mycket hastigt. Återupplivningsåtgärder var fruktlösa och patienten avled. Rättsmedicinsk obduktion har genomförts men utlåtande föreligger ännu inte varför dödsorsaken inte är fastställd.

Anmälan kommer att kompletteras när utlåtande från den rättsmedicinska obduktionen föreligger, vilket även kan komma att innebära att anmälan dras tillbaka om något samband med den genomförda punktionen inte anses föreligga.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
070 – 692 86 18

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.