Lex Maria-anmälan på grund av kärlskador vid kirurgi

Lex Maria 2012-08-06

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria på grund av oavsiktliga kärlskador vid kirurgi.

Fallet gäller svårkontrollerade blödningar som uppstod under kirurgi i ljumskområdet och medförde att operatören förlorade den anatomiska orienteringen.

Vid försöken att bemästra blödningen uppstod allvarliga skador på flera av benets blodkärl. Skadorna manifesterade sig kort efter det att ingreppet avslutats och man genomförde en rekonstruktion av de skadade kärlen som synes ha varit mycket framgångsrik.

Läkningsförloppet pågår fortfarande varför man ännu inte kan säga om patienten kommer att få några resttillstånd av det inträffade.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
telefon 0480-445397

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

 

Om en patient har begått självmord inom fyra veckor efter senaste kontakten med vården ska en lex Maria-anmälan alltid göras till IVO. Anmälan görs rutinmässigt även om inget uppenbart fel är begånget i samband med vården.

 

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.