Liten ekonomisk förbättring

Pressmeddelande 2016-12-07

Landstinget beräknas göra ett överskott på 29 miljoner kronor för 2016. Det framgår av prognosen efter oktober.

Även om det är en förbättring på cirka 25 miljoner kronor sedan den förra prognosen är det en negativ budgetavvikelse på 76 miljoner. Det bättre resultatet beror i huvudsak på bättre avkastning på det placerade pensionskapitalet i KLP AB och ökade skatteintäkter.

På kostnadssidan rör det sig om en marginell förbättring. Sammantaget överskrider landstingets förvaltningar budgeten med 218 miljoner kronor. Inom de tre sjukvårdsförvaltningarna pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för bemanningsbolag och under hösten visar kostnadsökningen en sjunkande trend. Jämfört med föregående år har kostnaderna för bemanningspersonal dock ökat med 26 procent, den största ökningen handlar om sjuksköterskor och barnmorskor.

Det finns fortfarande flera osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka resultatet. Det handlar om skatteintäktsutvecklingen, utvecklingen på börsen, statsbidraget till läkemedelsförmånerna, pensionsskuldens förändring och den statliga ersättningen för asylsjukvården.

Köfri vård

76 procent fick i oktober komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 75 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Det framgick av redovisningen för landstingsstyrelsen kring tillgänglighetsläget.

Akutmottagningarna vid de tre sjukhusen noterar samtliga en stabil tillgänglighet i oktober. 87 procent av alla patienter vid akuten på Oskarshamns sjukhus var klara inom fyra timmar, 81 procent av patienter i Västervik och 79 procent av patienterna vid Länssjukhuset i Kalmar. Tillgängligheten vid akuten vid länssjukhuset har ökat under hösten. Exempelvis fick i oktober knappt 70 procent av patienterna träffa en läkare inom 60 minuter efter ankomst, vilket är den högsta siffran för akutmottagningarna i länet-

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet. I oktober fick alla patienter tid för ett första besök inom 30 dagar. Alla fick också tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 91 procent av patienter tid inom 60 dagar i oktober.

För primärvården redovisades tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden.

Antalet samtal till 1177 har minskat sedan i somras. I oktober rörde det sig om 11 767 samtal, varav 66 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 9,06 minuter.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 december var 80 700 länsbor anslutna, en ökning med 16 200 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I november låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 100 procent, vilket innebar 35 189 inloggningar och rekord för en enskild månad. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades också nytt rekord med 11 244 inloggningar i november.

Fortsatt ökning av hyrkostnader

Kostnaderna för bemanningsbolag inom landstinget fortsätter öka, men samtidigt har ökningstakten avtagit. Till och med oktober månad var landstingets kostnad för hyrpersonal cirka 138 miljoner kronor, eller lika mycket som för hela 2015. Under de tio första månaderna har hyrpersonal kostat 28 miljoner kronor mer än under samma period 2015. Den kraftigaste ökningen har skett när det gäller sjuksköterskor och psykologer.

Men Landstinget i Kalmar län är inte ensamt om situationen. Hittills i år har samtliga landsting utom fyra haft ökade kostnader. I genomsnitt står kostnaderna för hyrpersonal inom sjukvården i landet för 3,3 procent av personalkostnaderna. För Landstinget i Kalmar län är motsvarande siffra drygt 5 procent.

Det nationella målet är att landstingen ska vara oberoende av bemanningsbolag från 1 januari 2019. Landstinget har också som mål är att kostnaderna för hyrpersonal den 31 december 2017 ska vara halverade i jämförelse med kostnaden 2014, det vill säga kostnaden ska högst ligga kring 50 miljoner.

För att nå dit pågår en rad åtgärder inom landstinget. Det handlar exempelvis om heltidserbjudande, utbildningsanställningar av sjuksköterskor, resursförstärkning när det gäller AT-läkare och PTP-psykologer.