Markanta medicinska förbättringar

Pressmeddelande 2014-12-03

De medicinska resultaten har markant förbättrats inom Landstinget i Kalmar län. Men det finns också angelägna förbättringsområden.

Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I år är den uppdelad i två rapporter. Dels en kring cancer med betydligt fler indikatorer än tidigare år, något som ger en mer sammansatt och mångfacetterad bild av cancersjukvården. Dels den mer traditionella rapporten med övergripande områden och en rad medicinska områden.

- ­I år har vi en förbättringstakt sammantaget som är en av de starkaste för landstinget sedan Öppna jämförelser började publiceras 2006. Vår förbättring är också snabbare än i de flesta andra landsting i landet. I över 60 procent av indikatorerna ligger Kalmar läns resultat över rikssnittet, konstaterar landstingsdirektör Alf Jönsson.

Det som är väldigt tydligt i årets rapport är hur de medicinska specialiteterna går framåt. När det gäller ortopedi, palliativ vård och cerebral pares är resultaten i länet bland de bästa i landet.

- Våra medarbetare har genomfört förbättringar som placerar oss bland de främsta i landet på flera områden. Men rapporten visar också tydligt där vi ligger mindre bra till. Vi kan därför inte slå oss till ro och vara nöjda med den här rapporten utan måste jobba vidare med vårt systematiska förbättringsarbete, säger Alf Jönsson.

Också när det gäller cancerområdet är förbättringen påtaglig. Resultaten i 8 av 10 indikatorer har förbättrats. När det gäller cancer ligger den palliativa vården i framkanten, men också resultaten när det gäller malignt melanom, bröstcancer, kolorektalcancer (tjocktarm- och ändtarm) och lungcancer har förbättrats på bred front.

- Det intensiva processarbete som sker inom cancerområdet börjar nu också synas i mätbara tal. Trots det återstår mycket inom detta område. Det handlar om att minska väntetider ytterligare och nå ännu bättre behandlingsresultat, säger överläkare Karl Landergren, som är medicinsk rådgivare vid utvecklings- och folkhälsoenheten.

I en nationell jämförelse är Kalmar läns resultat inom malignt melanom, palliativ vård avseende cancer och bröstcancer bland de allra bästa i Sjukvårdssverige.

Men fortfarande finns mycket att göra när det gäller kolorektalcancer, lungcancer och prostatacancer.

I den nyss antagna landstingsplanen 2015-2017 fortsätter satsningen på cancervården. Cancervård ska betraktas som akut sjukvård och fokus för kommande år är att korta ledtiderna. Ytterligare medel har anslagits för att förstärka kompetens och bemanning och för ökade kostnader för läkemedel inom cancerområdet.

Öppna jämförelser 2014, som presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen, är den nionde i raden och de båda rapporterna omfattar totalt 264 olika kvalitetsmått. I många fall är indikatorerna också könsuppdelade, vilket innebär att materialet ger en mångfacetterad bild av sjukvården i landet och för enskilda landsting.

Öppna jämförelser är till sin karaktär närmast en slags uppslagsbok om sjukvården i landet. Det finns många konkreta uppgifter att hitta kring vården i Kalmar län i en jämförelse med övriga landet:

 • Oskarshamns sjukhus har landets kortaste tid till trombolysbehandling för strokesjuka. Mediantiden från ankomst till sjukhuset till behandlingsstart är 23 minuter. För samtliga tre sjukhus i länet är mediantiden 31 minuter. Det ska jämföras med mediantiden i landet – 48 minuter.
 • Landstinget i Kalmar län hade vid en mätning i mars 2014 lägst andel inneliggande patienter med trycksår, 5,4 procent. För hela riket var andelen 14 procent. Bakom länets låga siffran ligger ett medvetet arbete på avdelningarna för att undvika att trycksår uppstår under sjukhusvistelsen.
 • I Kalmar län har befolkningen högst förtroende för hälso- och sjukvården. Drygt 71 procent säger sig ha mycket stort förtroende. Det kan jämföras med hela riket där motsvarande förtroende är knappt 60 procent.
 • Landstinget har den lägsta kostnaden av samtliga landsting när det gäller den somatiska specialistvården. Kostnaden är 41 898 kronor per DRG-poäng mot 45 498 för hela landet.

Områden med starkast förbättring sedan föregående rapport

 • Säker vård, undvikbar vård m m
 • Palliativ vård
 • Reumatoid artrit
 • Diabetes
 • Tillgänglighet

Starkast förbättring inom cancervården

 • Palliativ vård
 • Malignt melanom
 • Bröstcancer
 • Kolorektalcancer
 • Lungcancer

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555

Karl Landergren, överläkare
0490-86 929