Miljöpris till geriatriska kliniken i Kalmar

Pressmeddelande 2014-12-03

Geriatriska kliniken får 2014 års miljöpris inom landstinget för sitt sätt att minska miljö- och klimatpåverkan.

Miljöombuden på geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar har tagit fram en särskild almanacka för att varje månad sprida information och tips för att minska miljö- och klimatpåverkan. Det gäller inte bara på jobbet utan också på fritiden.

Priset som är på 5 000 kronor delades ut i samband med landstingsstyrelsens sammanträde på onsdagen.

Miljöpriset har som syfte att stimulera till olika miljöförbättrande åtgärder som berör hela eller delar av landstingets verksamhet.

Ingen anledning till särskilda avtal

Det finns inga medicinska behov till att teckna särskilda avtal med andra vårdgivare när det gäller patienter med långvarig smärta. Det slås fast av landstingsstyrelsen efter en utredning.

I utredningen pekas på att den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet innebär att patienter just kan söka vård hos externa vårdgivare som har avtal med något landsting i landet. Det är alltså inte nödvändigt att avtal finns mellan Landstinget i Kalmar län och vårdgivaren.

Beslut i korthet

  • Kalmar läns museum tilldelas ett tilläggsanslag på 800 000 kronor för att kompensera för den uppräkning av lönebidraget som inte skett. Med tilläggspengarna kan museet behålla antalet lönebidragsanställda. En översyn kommer att ske av situationen för övriga regionala kulturinstitutioner. De kommer också att kompenseras för den uteblivna uppräkningen.
  • Landstingsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde också nya priser för ersättning inom Hälsoval i Kalmar län.
  • Malin Sjölander (M) valdes in i landstingsstyrelsens arbetsutskott. Hon blir oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård efter avgående Johan Gustafsson.

Andra val

Följande ledamöter valdes till Pensionärsrådet i Kalmar län: Jonas Hellberg (S), ordförande, Anders Henriksson (S), Jessica Rydell (MP), Madeleine Rosenqvist (KD) och Malin Sjölander (M).

Följande valdes till Funktionshinderrådet i Kalmar län: Jonas Hellberg (S), ordförande, Gunilla Johansson (S),  Madeleine Rosenqvist (KD) och Malin Sjölander (M).