Mönsteråsmodellen – bästa förbättring

Pressmeddelande 2014-03-25

Mönsteråsmodellen med akutteam i primärvården har utsetts till bästa förbättring inom landstinget.

Det var vid landstingets dag på Kalmar teater med fokus på kvalitet och patientsäkerhet som de tre bästa förbättringarna premierades av landstingsdirektör Alf Jönsson och utvecklingsdirektör Krister Björkegren. En jury på fem personer från Landstinget i Kalmar län, Region Skåne, Landstinget i Östergötland, Linköpings universitet och Jönköping Academy har värderat de totalt 40 olika bidrag som skickats in.

Teamet vid Mönsterås hälsocentral som tog första platsen förärades både med ett guldägg och 25 000 kronor som går till verksamhetens fortsatta förbättringsarbete.

Det var 2011 som hälsocentralen införde ett akutteam för att bättre kunna ta hand om akuta patienter och i förlängningen skapa bättre tillgänglighet för samtliga patienter och bättre arbetsmiljö.

När en patient ringer till Mönsterås hälsocentral får denne prata med en sjuksköterska. Om sköterskan bedömer att patienten behöver komma samma dag bokas han/hon in hos akutteamet, som består av akutsköterska, läkare, undersköterska och läkarsekreterare. Patienten får träffa akutsköterskan som gör en bedömning av patientens besvär. Vid behov tas prover hos undersköterskan. Därefter kan antingen akutsköterskan eller läkaren behandla patientens besvär. Läkarsekreteraren handlägger dokumentationen när en patient är i behov av transport vidare till sjukhus. Arbetssättet ger mer tid för dagens akutläkare att bedöma och behandla fler patienter.

Sammanfattningsvis är patienterna mycket nöjda. Tillgängligheten har förbättrats både för akuta och icke akuta patienter. Många patienters akuta besvär kan många gånger behandlas av akutsköterskan.

Mönsteråsmodellen har blivit spridd inte bara i länet utan också över landet då arbetssättet varit nominerat både till Göta Priset 2013 som Guldskalpellen 2012. Mönsterås hälsocentral har fått ta emot studiebesök både från andra enheter inom landstinget som från andra landsting.

Färre patienter med trycksår

När landstingen startade mätningar 2008 hade var femte inneliggande patient på länets sjukhus trycksår, vid den senaste mätningen 2013 var andelen 7,3 procent. Det är den lägst uppmätta siffran bland landets landsting.

Det är genom återkommande kartläggningar och ett systematiskt förbättringsarbete på både landstingsgemensam som lokal nivå som resultatet nåtts. Det har exempelvis handlat om förbyggande åtgärder av olika slag, utbildning och avdelningsvisa handlingsplaner.

I teamet har ingått personal från samtliga tre sjukhuset som landstinget centralt.

Trycksårsarbetet belönas med ett silverägg och 10 000 kronor.

Ökad delaktighet och sekretess vid rond

Genom att bjuda in varje patient till rond på en enskild sal har patientens delaktighet i planeringen av den egna vården ökat markant samtidigt som sekretessen blivit hundraprocentig.

Samtidigt har läkaren fått dubbelt så lång tid med respektive patient utan att den totala rondtiden ökade. Övriga positiva effekter är ökad patientsäkerhet och ett effektivare arbete där patienten kans skrivas ut tidigare på dagen.

Det är resultatet av det förbättringsarbete personal vid hjärtsektionen på medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar gemomfört. För detta belönas man med ett ägg i brons och 5 000 kronor.

Fakta/Landstingets förbättringsarbete

Landstinget i Kalmar län har som mål att erbjuda invånarna Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård.

Utnämningen av Bästa förbättring är ett led i arbetet att genom långsiktighet och ständiga förbättringar uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet. Ett arbete som drivs under mottot Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Mer information

Krister Björkegren, utvecklingsdirektör 070-38 86 052