Nio av tio får besökstid inom 60 dagar

Pressmeddelande 2013-03-27

Nästan nio av tio patienter får en tid hos specialist på sjukhus inom 60 dagar.

Det framgick av hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmbergs redovisning av det aktuella tillgänglighetsläget för februari. Bäst lyckas Västerviks sjukhus med 90 procent följt av Länssjukhuset i Kalmar 88 procent och Oskarshamns sjukhus 84 procent.

Sämre är det däremot när det gäller operation/åtgärd där bara 63 procent av patienterna får den utförd inom 60 dagar. Oskarshamns sjukhus har bäst resultat. Där får 83 procent av patienterna sin operation/åtgärd inom tidsgränsen. I Kalmar är siffran 63 procent och i Västervik 57 procent.

Vid den månatliga redovisningen inför landstingsstyrelsen redovisas numera också väntetid till olika provtagningar och undersökningar. Inom radiologin i länet finns det stora skillnader i väntan till olika röntgenundersökningar. Vid Västerviks sjukhus får man vänta 3 veckor för en datortomografundersökning och 6 veckor för en magnetkameraundersökning. Vid Länssjukhuset i Kalmar är motsvarande väntetider 15 respektive 17 veckor.

Länets psykiatri fortsätter visa hög tillgänglighet. Inom vuxenpsykiatrin fick i februari drygt 80 procent av patienterna tid för besök inom 60 dagar.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick i februari drygt 95 procent tid för första besök inom 30 dagar. Samma höga tillgänglighet gällde också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Också primärvården redovisar hög tillgänglighet. 99 procent av alla telefonsamtal till de offentliga hälsocentralerna och privata mottagningarna i Kalmar län blir besvarade. Det visar den senaste mätningen som gjordes september-december förra året. Därmed har primärvården i Kalmar län näst bäst tillgänglighet i landet. Snittväntetiden var 16 minuter innan vårdenheten ringde tillbaka, drygt 70 procent av samtalen skedde inom fem minuter från utlovad tid.

I anslutning till tillgänglighetsredovisningen redovisade verksamhetschef Maria A Hilberth, vid Mönsterås hälsocentral arbetet med akutteam. Teamet har bidragit till att tillgängligheten ökat både för akuta som icke-akuta patienter. Akutteamet är nominerat till GötaPriset.

Läkemedel och äldre

Apotekare Lina Hellström redovisade projektet God läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS), som finansieras till 60 procent med medel ur Familjen Kamprad stiftelse. Projektet startade i september förra året och syftet är att förbättra användningen av läkemedel bland äldre i Småland. Det består av fem olika insatsers som på olika sätt ska följas upp:

  • Läkemedelsgenomgång med motiverande samtal på hjärtmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.

  • Telefonuppföljning av läkemedelsanvändningen efter utskrivning från kliniken för geriatrik och rehabilitering vid Västerviks sjukhus.

  • Teambaserad hemsjukvård och palliativ vård för de mest sjuka äldre vid Kvarnholmens hälsocentral och i Kalmar kommuns hemsjukvård.

  • Internetbaserad utbildning om äldres läkemedelsanvändning riktad till patienter och anhöriga.

  • Internetbaserad fortbildningsmodul för AT-läkare i Småland om äldre och läkemedel.

Redan nu har olika insatser visat på resultat. Läkemedelsgenomgången på hjärtmottagningen i Kalmar tyder på mindre oro och mer nöjda patienter. Läkemedelsbehandlingar har förändrats för varannan patient.

Uppföljningen bland patienterna i Västervik har hittills visat att tre av sju patienter missförstått vilka läkemedel de skulle använda.