Nionde året i rad med positivt resultat

Pressmeddelande 2014-02-10

Landstinget redovisar ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 56 miljoner kronor för 2013.

Det framgår av den bokslutsrapport som presenterades på måndagen. I resultatet ingår två så kallad jämförelsestörande poster. Dels en engångsåterbetalning av försäkringspremier som påverkar resultat positivt med 77 miljoner kronor, dels sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden som ger en negativ påverkan på 195 miljoner. Årets resultat uppgår till -62. Ser man däremot till justerat resultat utifrån balanskravet är det nionde året i rad som landstinget redovisar ett överskott. För 2013 133 miljoner kronor. Därmed har Landstinget i Kalmar län under 2013 uppnått målet om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag, liksom att alla ny- och reinvestering i fastigheter och inventarier har skett med egna medel utan upplåning.

Landstinget har också klarat flera mål för riktade insatser inom ett flertal statsbidragsområden, såsom patientsäkerhet, äldreområdet, minskad sjukfrånvaro och rehabilitering. Landstinget har under året förbättrat tillgängligheten till specialistvården både avseende besök och operation/behandling. I bokslutet uppgår utfallet för kömiljarden till 92 miljoner kronor. Att jämföra med 49 miljoner 2012.

Under året har landstinget investerat 262 miljoner kronor, varav 125 miljoner i fastigheter. Större enskilda projekt har bland annat varit färdigställandet av akutmottagning, operations- och uppvakningsavdelning sterilcentral på Länssjukhuset i Kalmar och ombyggnaden av Stensö hälsocentral i Kalmar.

Under 2014 förväntas en fortsatt svag skatteintäktsutveckling vilket förutsätter ett fortsatt förbättringsarbete och en god kostnadskontroll samt ett fortsatt arbete för att behålla en god tillgänglighet och klara övriga prestationsbaserade krav.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör
070-642 41 96