Ny akutmottagning och nya operationssalar

Pressmeddelande 2013-12-16

En ny akutmottagning, en ny akutvårdavdelning och ny operationsavdelning. Det är resultatet av den ombyggnad som nu är klar på Länssjukhuset i Kalmar.

Byggarbetena påbörjades tidigt 2011 och har skett i etapper för att störa verksamheten så lite som möjligt. Totalt handlar det om en yta på 13 000 kvadratmeter som byggts om och 1 000 som byggts till. Allt till en total kostnad av 374,5 miljoner kronor varav ny utrustning står för 100 miljoner.

Den nya akutmottagningen är betydligt större än den tidigare som stod klar 1984 och var dimensionerad för 12 500 patienter om året. I dag ligger antalet besökare på cirka 35 000 om året. Med de ombyggda lokalerna har patientflödet förbättrats när lokalerna blivit mer funktionella.

Akutmottagningen har byggts om och fått en mer modern öppen planlösning som ger större möjligheter för personalen att övervaka och bistå sjuka patienter. Patientövervakningsutrustningen har moderniserats och utökats. Två rum har skapats för patienter med luftburen smitta. Akutrummet har blivit väsentligt större och har nu kapacitet för tre svårt sjuka eller skadade patienter samtidigt. Liksom vid Västerviks sjukhus kommer akutmottagningen i Kalmar att ha rum som är elsanerade.

Akuten arbetar idag med ett modernt triageringssystem vilket de nya lokalerna understödjer och underlättar för. Triagering innebär ett snabbare och mer patientsäkert omhändertagande och kortare väntetider för patienten.

- Vår nya akutmottagning är bättre anpassad för den dramatiska ökning av antalet patienter som skett de senaste tio åren. Det ger oss möjligheter att arbeta på ett patientsäkert och effektivt sätt. Arbetsmiljön har i samma svep fått en rejäl ansiktslyftning - det mår såväl patienter som personal bra av, säger Erik Lexne, verksamhetschef för prehospitala kliniken där akutmottagningen och akutvårdavdelningen ingår.

På plan 4 har operationsavdelningen fått helt nya och större lokaler. Tidigare 15 operationssalar har ersatts med 15 nya betydligt större, cirka 60 kvadratmeter per sal. Moderna operationsrum kräver större utrymme för att rymma all modern medicinsk teknik. De 15 salarna är likadant utrustade för full flexibilitet. En av operationssalarna är större och där finns möjlighet att i en framtid arbeta med robotkirurgi. Ett operationsrum är speciellt avsett för kejsarsnitt för att säkerställa de akuta kejsarsnitten.

Operationssalarna har tillgång till dagsljus och har modern renrumsventilation. Detta är en åtgärd som skapar en miljö med mikrobiologisk renhet i operationsrummet.

Verksamheten har länge haft medicinteknisk utrustning av äldre modell och många inköp har skjutits på till ombyggnationen. Nu har man fått moderna, flexibla operationsbord, operationslampor med modern LEDteknik och moderna narkosapparater. Man har även satsat på takhängd utrustning och mediaförsörjning från tak.

Också operationsavdelningen har fått ett modernt patientövervakningssystem som registrerar patientens parametrar, exempelvis puls och blodtryck. Totalt sett är nu både lokaler och utrustning uppdaterade för god medicinsk kvalitet.

Den gamla uppvakningsavdelningen som hade växt ur sin kostym har ersatts med två nya uppvakningsavdelningar - en för inneliggande och en för dagkirurgiska patienter. Platserna har ökat från 20 till 30.

Sterilteknisk enhet flyttas från plan ett till hjärtat av operationsavdelningen på plan fyra. Detta optimerar både sterilflöden och funktionalitet.

För att friställa ytor på plan 4 för sterilteknisk enhet har en del av operationsavdelningens lokaler placerats på plan 1. Detta är personaldagrum, vilrum, vissa expeditioner och konferensrum. Detta är den sista etappen på hela projektet och kommer att ha en byggtid från januari till maj 2014.

- Det har varit tre mycket utmanande år, med pågående byggprojekt parallellt med fullt pågående verksamhet. Nu väntar då belöningen i form av möjligheten för oss och patienterna att få tillgång till dessa fina lokaler och moderna utrustning. Det är en ynnest, säger Peter Samuelsson, verksamhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken.

Mer information

Susanna Köhlin, funktions- och utrustningsplanerare, Landstingsservice
0480-818 46

Johan Rosenqvist, sjukhuschef
0480-44 81 06

Erik Lexne, verksamhetschef, prehospitala kliniken
0480-813 03

Peter Samuelsson, verksamhetschef, anestesi- och intensivvårdskliniken
0480-812 48