Ny fas för föreningen för en Sydsvensk regionbildning

Pressmeddelande 2014-11-21

Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region.

Arbetet inom den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning går in i en ny fas efter att arbetsutskottet för den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning i oktober 2014 kom fram till att det för närvarande inte är aktuellt att gå in med en ansökan om gemensam regionbildning då Kronoberg meddelade att det inte fanns politiska förutsättningar där att ställa sig bakom en sådan. Det finns ändå en stor enighet om att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser att fortsatt fördjupat samarbete i någon form. Under februari – mars 2015 ska huvudmännen besluta i sina respektive organisationer hur man ställer sig till nedanstående förslag till beslut.

På torsdagen hölls dessutom en konferens i Kalmar om hur man kan intensifiera samarbetet i södra Sverige utan att ansöka om gemensam storregion. Konferensen var välbesökt med namnkunniga föreläsare och många beslutsfattare från Sydsverige som deltagare.

På fredag förmiddag hade styrelsen för den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning ett möte där man rekommenderar respektive landsting, region och kommunförbund att fatta följande beslut:

Uppdra åt Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Kronoberg, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

 - att under 2015 fortsätta arbetet i den ideella föreningens form

- att under 2015 utreda lämplig samarbetsform på längre sikt

- att närmare analysera inom vilka områden samarbete ska fördjupas

- att avsätta 300 tkr per län för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet.

Mer information

Anders Henriksson (S),Landstinget Kalmar län
070-517 60 30

Lars Blomberg (M), Regionförbundet i Kalmar län
0725-73 77 41

Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
0734-471011

Christina Mattisson (S), Region Blekinge
0709-31 30 09

Suzanne Frank (M), Landstinget Kronobergs län
0709-84 45 82

Roland Gustbée (M), Regionförbundet Södra Småland
0733-687 414

Henrik Fritzon (S), Region Skåne
0768-87 13 75

Stefan Lundgren (M), Kommunförbundet Skåne
0702-12 43 53

Johan Assarsson, projektledare
0702-49 17 24