Oförändrat åldersspann till mammografi

Pressmeddelande 2014-11-11

Vid sidan av landstingsplan och budget behandlade landstingsstyrelsen på tisdagen en rad andra frågor. En av dem var en utredning kring mammografin.

I den konstateras att ett ökat åldersspann för de kvinnor som kallas till hälsoundersökning med mammografi inte är en kostnadseffektiv prioritering i dagsläget.

Det utredarna tittat på är att sänka åldersgränsen till 30 år och öka den till 84 år mot dagens spann på 40-74 år. Men den nationella bristen på specialistutbildade läkare och sjuksköterskor försvårar möjligheterna att rekrytera personal.

Utredningen pekar istället på att den kliniska mammografiverksamheten väl möter upp det behov som kan finnas. Den kliniska mammografin tar emot kvinnor med misstanke om bröstcancer efter remiss från primärvården.

Landstingsstyrelsen beslutade att ta upp frågan i regionsjukvårdsnämnden och efterfråga svar från Socialstyrelsen för fortsatt diskussion i regionen.

Tydligare budgetansvar för regionsjukvård

En rad åtgärder är på gång för att internt informera om de avtal som finns när det gäller regionsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det framgår av landstingsstyrelsens svar på en granskningsrapport från landstingets revisorer.

Förutom information kommer uppföljningen att förbättras för att kontrollera om patienter som skulle kunna vårdas på sjukhus i länet istället skickats till Linköping.

Budgetansvaret för köpt vård kommer också att bli tydligare eftersom samtliga kostnader från 2015 kommer att läggas på den klinik som remitterat patienter.

Också samverkan mellan sjukhusen ska förbättras genom tydliga överenskommelser mellan verksamhetscheferna inom samma specialitet.

Justerad politisk organisation

Inför landstingsfullmäktige i november föreslås flera justeringar av den politiska organisationen från 1 januari 2015:

  • Utskottet för miljö och folkhälsa kommer att renodlas till ett folkhälsoutskott, samtidigt som övriga delegationerna får ansvar att följa arbetet som följer av miljöplan och hållbarhetsprogram.

  • I fortsättningen är det bara majoritetens fyra heltidsengagerade förtroendevalda som kommer att betitlas landstingsråd, minoritetens företrädare kommer att benämnas oppositionsråd.

  • Tjänsteutrymmet för politiska sekreterare justeras marginellt samtidigt som det slås fast att den politiska majoriteten alltid har rätt till lika många tjänster som oppositionen har tillsammans.

  • När det gäller partistödet sker inga större förändringar. Liksom tidigare justeras det i takt med att riksdagsledamöternas arvoden förändras. Nytt är dock en anpassning efter kommunallagen som innebär att det måste tas beslut årligen om stödet. De nya reglerna innebär också att varje parti måste redovisa hur partistödet använts. Kommer ingen granskningsrapport in utbetalas inte nästa års stöd. Stödet betalas enbart ut för mandat för vilken en vald ledamot är fastställd. Det innebär att partistöd inte går ut för "tomma stolar" i fullmäktige.

Beslut i korthet

  • Ökade satsningar på daglig fysisk aktivitet i alla åldrar och ett ökat samarbetet med kommuner, skolor, arbetsgivare och föreningslivet är prioriterade uppgifter för landstinget. Det framgår av det svar som Kristdemokraterna får på en motion i frågan. I svaret pekas både på det preventiva hälsofrämjande arbetet som landstingets Kom-igång-satsning under 2014 och fysisk aktivitet på recept som kan ordineras vid sjukdom.

  • Färdtjänsten i länet kommer vid behov att erbjuda rullstolsburna resenärer trappklättrare vid besöksadressen mot en egen avgift. Därmed ökar tillgängligheten. Bakgrunden till förändringen är ett medborgarförslag som ledde till att landstingsstyrelsen efterlyste ett nytt regelverk. Förutom till besöksadress erbjuds kostnadsfri trappklättrare på hemadressen i väntan på kommunal bostadsanpassning, dock längst 12 månader.

  • Landstingsstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag om att lägga ned tågtrafiken Oskarshamn-Berga och istället föra över pengarna till psykvården. Istället kommer trafiken att förändras från december så att trafiken blir en pendel till Stångådalsbanan och trafiken mot Linköping.

  • Kalmar Länstrafik kommer i nästa trafikupphandling 2017 att undersöka om det går att få trafiksäkra rullstolsplatser på buss så att också dessa resenärer kan åka framåtvända. För närvarande finns dock inga möjligheter att gör någon förändring. Detta svar får en förslagsställare som anser att rullstolsburna ska kunna resa på samma villkor som andra resenärer och inte tvingas ha ryggen mot färdriktningen.

  • Landstinget säljer två fastigheter i Oskarshamn, dels det gamla sjukhuset på Garvaregatan som går under benämningen Repslagarehuset med en rad landstingsverksamheter, dels en fastighet på Slottsgatan där hälsocentralen och folktandvården finns i dag. Köpeskillingen är på totalt 24 miljoner kronor. Samtidigt kommer landstinget att hyra in sig i lokalerna med olika långa avtalstider.

Samtliga frågor går vidare till landstingsfullmäktige för beslut.