Plan för att minska hyrläkarkostnader

Pressmeddelande 2013-03-27

Landstingets kostnader för bemanningsföretag ökar. Men nu finns en handlingsplan för att minska kostnaderna för inhyrd personal.

Bara under årets två första månader har kostnaderna för bemanningsföretagen ökat med knappt tio procent. Ser man utvecklingen under de senaste åren har hyrläkarkostnaden ökat från 39,7 miljoner 2010 till 70,9 miljoner 2012. Motsvarande siffror för andra yrkesgrupper som hyrs in från bemanningsföretag är från  2,4 miljoner till 9,4 miljoner.

Merkostnaden när bemanningsbolag anlitades förra året uppskattas till 27,5-33,5 miljoner kronor mot den kostnad landstinget skulle ha haft med egen personal.

Den handlingsplan som tagits fram och redovisades för landstingsstyrelsen på onsdagen har tre perspektiv. Det handlar om generella åtgärder för att minska beroendet av bemanningsbolag, men också specifika för att minska beroendet av hyrläkare och andra yrkeskategorier.

En rad konkreta åtgärder listas i handlingsplanen:

 • I svårrekryterade specialiteter kan ett särskilt lönetillägg betalas ut till medarbetare över 67 år.

 • Utlandsrekrytering inom svårrekryterade områden med stöd till språkstudier.

 • Åtta nya AT-block med ökad inriktning mot allmänmedicin och psykiatri.

 • Fortsatt arbete för en läkarutbildning i Kalmar med koppling till Lunds Universitet och Linnéuniversitetet.

 • Sommarpraktik för läkarstuderande.

 • En utökad satsning på läkarassistenter sommartid.

 • En utredning om att inrätta seniora läkartjänster.

 • Utökad finansiering av fler specialistutbildades sjuksköterskor.

 • En utökning av platser på sjuksköterskeprogrammet i norra länet.

De fyra Allianspartierna ville i ett särskilt förslag att Lagen om Valfrihetssystem borde utvidgas till fler vårdområden inom landstinget. Framför allt pekades på behoven inom psykiatrin och bristen på psykologer och psykiatriker där fler vårdavtal skulle kunna tecknas. Alliansen tryckte också i sitt förslag på att landstingets riktlinjer om önskad sysselsättningsgrad – där heltidstjänst ska vara förstahandsalternativ – ska beaktas för att minska behovet av inhyrd personal. Oppositionens tilläggsförslag avslogs med siffrorna 8-7.

Vid landstingsstyrelsen sammanträde behandlades också en motion från Pierre Edström (FP) med krav på att utreda orsakerna till läkarbristen inom primärvården och att en åtgärdsplan tas fram.

Landstingsstyrelsen anser motionen besvarad med den handlingsplan som tagits fram och det arbete som pågår mellan personalenheten och primärvårdsförvaltningen.

Upphandling av ambulansflyg

Landstinget kommer att medverka i en nationell upphandling av ambulanstransporter. Det gav landstingsstyrelsen klartecken till på onsdagen.

Under förra året skedde sammanlagt 43 transporter med ambulansflyg eller helikopter från länets sjukhus till i första hand Linköping eller Lund. Det gällde både barn och vuxna i behov av högspecialiserad vård. Den totala kostnaden för transporterna uppgick till 3,5 miljoner kronor.

Det som begränsar användningen av ambulansflyg är att det inte finns någon flygplats med verksamhet dygnet runt i Kalmar län. Däremot kan helikoptrar användas nattetid vid Kalmar flygplats då det inte krävs flygledare utan är tillräckligt med att landningsplattans öppnas för helikoptern.

I landstingsstyrelsens beslut pekas också på att framtida behov av flygtransporter kan handla om allvarligt skadade patienter från skadeplatser till sjukhus utanför länet om det är många skadade. I beredskapsplanen för Ölandsbron finns också helikoptertransporter från Öland med som ett alternativ för att frakta patienter till fastlandet om bron inte skulle vara farbar.

Beslut i korthet

 • Landstingets IT-säkerhet står inför en uppgradering. En analys som gjorts har visat på brister. Totalt handlar det om en investering på 17 miljoner kronor 2013-2014. Landstingsfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

 • Landstingsfullmäktige får också ta ställning till ett förslag om att bygga om folktandvårdens lokaler på Smålandsgatan i Kalmar. Totalt handlar det om en investering på knappt tio miljoner kronor.

 • Landstingsstyrelsen ställer sig bakom ett förslag från socialdepartementet att benämningen fysioterapeut ska bli ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

 • Också kvinnor i åldern 20-26 år kommer att bli erbjudna vaccination mot humant papillomvirus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer. Landstingsstyrelsen sa på onsdagen ja till att delta i en nationell upphandling av vaccin. Tidigare har flickor/kvinnor i åldern 13-19 år erbjudits vaccination. Omkring 7 800 kvinnor i länet finns i den nu aktuella åldersgruppen.

 • Landstinget kommer att fortsätta driva verksamheten inom Grön rehabilitering i södra länet i avvaktan på en utredning om samverkan med länets kommuner och andra intressenter.

 • Den borgerliga oppositionen var inte nöjd med redovisningen från Kalmar Länstrafik om hur man ska nå 50-procentig kostnadstäckning av kollektivtrafiken. Men kravet på en återremiss för komplettering med en nulägesanalys avslogs med siffrorna 8-7.