Så kan Region Kalmar län skapas

Pressmeddelande 2015-11-20

En samlad region med ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling.

Det kan bli resultatet av den nya regionkommunen Region Kalmar län, när Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län går samman den 1 januari 2019.

Utredningen om hur en regionkommun kan bildas i Kalmar län lämnades över till landstinget på fredagen från den särskilde utredaren Kent Johansson. Han har för landstingets och regionförbundets räkning utrett förutsättningarna för att bilda en regionkommun.

En regionkommun innebär ett ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling med direktvalt regionfullmäktige och egen beskattningskraft. Det innebär också samordning av ansvaret för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling med ansvaret för god hälsa och vård på lika villkor.

- Att bilda regionkommun är ett viktigt steg och stärker länet inför den process som påbörjats när det gäller översyn av större regioner, säger Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande.

- De demokratiska vinsterna med direktvalt regionfullmäktige kommer att stärka det regionala utvecklingsansvaret, säger Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande.

Den nya regionkommunen tar i förslaget över det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret i länet samt vissa andra regionala uppgifter. Däremot föreslås att regionförbundets funktion i dag som samverkansorgan för länets kommuner inte ska ingå i regionkommunens ansvar.

För att kommunerna ska garanteras inflytande i arbetet med strategier och planer för länets utveckling föreslås två nya politiska organ. Dels en regional utvecklingsnämnd, dels en länsberedning som består av den regionala utvecklingsnämnden kompletterad med en representant från varje kommun.

Kent Johansson har också haft i uppdrag att titta på den politiska styrningen av kollektivtrafiken och förslaget är att inrätta en ny kollektivtrafiknämnd. I denna nämnd ska ansvaret för driftverksamheten inom KLT ligga.

I december kommer utredningen att tas upp i landstingsstyrelsen och därefter kommer förslaget att gå ut på remiss till länets kommuner. Vid landstingsfullmäktige i februari 2016 kan beslut fattas om att ansöka hos regeringen att bilda Region Kalmar län.

Mer information

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande
070-530 25 09