Så ska vården i länet bli köfri till 2018

Pressmeddelande 2015-12-14

Målet är att vården ska vara köfri senast 2018. På måndagen antog landstingsstyrelsen både en strategi och en handlingsplan för att nå dit.

Begreppet köfri vård innebär att en patient ska känna sig trygg med att veta vad som är nästa steg i en utredning/behandling och i samband med besöket erbjudas en ny tid direkt. Därmed väntar inte patienten i kö på nästa beslut. Ett sätt att mäta om vården är köfri är förutom de väntetidsmätningar som i dag sker inom ramen för vårdgarantin också att mäta andelen som får tid inbokad inom rimlig tid i anslutning till en vårdkontakt eller andelen som bokar besök själv via 1177.se.

I både strategin och handlingsplanen understryks att det inte finns en särskild faktor som är avgörande för att nå målet. Det krävs istället en rad åtgärder som strävar åt samma håll. I handlingsplanen pekas därför fyra viktiga perspektiv ut för att lyckas öka tillgängligheten:

 • Individ- och patientperspektiv. Vilket innebär att planera och genomföra vården utifrån den enskilde patientens perspektiv.

 • E-hälsa. Effektiva e-tjänster ska göra vården mer tillgänglig samtidigt som resurserna används bättre. Det handlar exempelvis om webbtidbok och att skapa digitala hälsocentraler.

 • Effektiva processer. Samverkan och teamarbete ska bidra till ökad kvalitet i vårdprocesserna och snabbare beslutsvägar.

 • Kompetensförsörjning. En ständig utmaning är att optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Här pågår ett prioriterat rekryteringsarbete och det är avgörande för att nå målet.

Handlingsplanen tar också upp konkreta aktiviteter som att exempelvis öppna upp tidböcker för närliggande enheter att boka tid i, och att införa webbtidbok för av- och ombokning. Men också att det tas fram olika mått för att mäta patientens väg inom vården.

Alliansen ville ha en tydligare skrivning om att vårdgarantins respektive tidsgränser ska utgöra den ram inom vilken det avgörs huruvida vården är köfri eller ej. Något som dock majoriteten avslog.

Kommunerna får säga sitt om framtida region

Länet tolv kommuner får nu möjlighet att yttra sig över förslaget att landstinget ska ansöka hos regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda en region med direktvalt regionfullmäktige. Tanken är att landstingsfullmäktige den 24 februari ska fatta beslut om ansökan, innan dess ska kommunerna ha sagt sitt.

Målet är att Region Kalmar län, som föreslagits som namn, sedan ska kunna bildas 1 januari 2019.

Under våren 2018 ska en parlamentarisk arbetsgrupp ta fram förslag till en ny politisk organisation. Det ska vara en organisation som bygger på tydliga ansvarsområden. Kostnaden för den nya politiska organisationen får inte överstiga den samlade kostnaden för det tidigare landstingets och regionförbundets politiska organisation.

Landstinget förvaltningsorganisation ska bibehållas och påverkas inte av utredningen.

Nej till kompensation

Det blev votering när regelverket och ersättningarna för 2016 inom Hälsoval Kalmar län behandlades av landstingsstyrelsen. Allianspartierna ville att det skulle tas fram ett förslag till hur de privata vårdgivarna ska kompenseras för landstingets täckning av underskott av de offentligt drivna hälsocentralerna. Detta för att upprätthålla konkursneutralitet. Tilläggsförslaget föll med 8-6 och en nedlagd röst.

Beslut i korthet

 • Region Jönköpings och Region Östergötlands modell med hälsosamtal för att motivera medborgarna till att bland annat ändra osunda levnadsvanor och för att tidigt upptäcka sjukdomstillstånd har utretts för ett eventuellt införande i länet. Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår samtidigt ett utvecklingsarbete för att skapa en digital lösning för hälsosamtalen. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att följa utvecklingsarbetet med en digital lösning och koppla på metodiken när ekonomin så tillåter. Alliansen ville för sin del att det skulle tas fram en modell med kostnadsberäkning för införande av hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Sverigedemokraterna ville inte att det skulle handla om enbart en digital lösning. Båda förslagen röstades ned.

 • Det har varit stort intresse för landstinget utbildningssatsning för sjuksköterskor, akademisk specialisttjänstgöring. Det framgår av en redovisning till landstingsstyrelsen. Genom ett lokalt kollektivavtal garanteras att sjuksköterskor som söker en specialistutbildning och får en utbildningsanställning har lön av landstinget under utbildningen och garanteras en tillsvidareanställning som specialistsköterska efteråt. Inför höstterminen 2015 var det 78 sökande till utbildningsanställningarna. Av dessa valdes 19 medarbetare ut inom följande specialiteter: distriktssköterska, operation, barnmorska, anestesi, intensivvård och psykiatri. Fullt utbyggd kommer det att finnas 30-35 utbildningsanställningar på heltid. Alliansens förslag att antalet platser löpande ses över och justeras utifrån landstingets rekryteringsbehov avslogs.

 • Personer med allvarlig psykisk sjukdom är också mer sjuka och har en överdödlighet i flera somatiska sjukdomar. Landstinget gör nu en satsning för att identifiera dessa riskpatienter och hitta samverkansmöjligheter kring den enskilde patienten. Alla patienter ska under det första halvåret som de har kontakt med psykiatrisk mottagning också remitteras för konsultation på en av hälsovalsenheterna inom primärvården. Det framgår av den handlingsplan landstingsstyrelsen antog på måndagen. En annan konkret åtgärd för denna grupp patienter är att erbjuda avgiftsfri tobaksavvänjning.

 • Lisa Labbé Sandelin utsågs till ordinarie smittskyddsläkare i länet från 1 januari 2016. Samtidigt utsågs Claes Söderström och Per-Åke Jarnheimer till ställföreträdande smittskyddsläkare från samma datum.

Motioner och medborgarförslag

 • Landstingsmajoriteten säger nej till en KD-motion om gratis preventivmedel för unga upp till 26 år. Motivet är att det bör vara samma regler över hela landet och att landstinget bör avvakta diskussionerna med anledning av regeringens förslag om fria preventivmedel för kvinnor upp till 21 år. KD reserverade sig till förmån för motionen.

 • Kalmar Länstrafik kommer de närmaste månaderna att göra en kraftfull marknadsföringsinsats när det gäller Närtrafiken. Med det besvaras en C-motion om både bättre marknadsföring och att göra det enklare för kunderna.

 • Laddstolpar för elbilar kommer inom kort att installeras vid samtliga tre sjukhus i länet. Däremot måste frågan om avgift eller inte lösas så att Skatteverkets regler följs. Med det besvaras en M-motion om att sätta upp laddstolpar och att utreda om elbilar kan få parkera gratis vid dem.

 • Landstinget utreder just nu att uppdatera parkeringsautomaterna vid sjukhusen till så kallad efterskottsbetalning. Det vill säga att man drar sitt betalkort både när man kommer till parkeringen och när man lämnar den. Betalningen blir därmed för den faktiska parkeringstiden. Med det besvaras ett medborgarförslag om en modernisering av p-automaterna.

 • Det finns redan i dag möjlighet till permissionsresor för de patienter som vårdas palliativt i livets slutskede. Det svaret får en förslagsställare som efterlyst en

Samtliga motioner och medborgarförslag går vidare till landstingsfullmäktige för slutligt avgörande.