Skillnader i tillgänglighet mellan sjukhusen

Pressmeddelande 2013-02-06

Väntetiderna till operation/behandling skiljer sig åt mellan länets tre sjukhus.

Det framgick när hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmgren redovisade tillgänglighetsläget inför landstingsstyrelsen på onsdagen.

I december fick nästan 84 procent av länets väntande patienterna besökstid hos en specialist inom 60 dagar. Samtliga sjukhus låg över 80 procent. När det gäller tid till operation/behandling var det drygt 77 procent av de väntande i länet som fick den inom 60 dagar. Men här skiljer det sig åt mellan sjukhusen. I Oskarshamn kom 89 procent till behandling/operation inom 60 dagar, vid Länssjukhuset i Kalmar var det 78 procent inom 60 dagar och i Västervik var det 72 procent.

Sammantaget för hela 2012 har Landstinget i Kalmar län förbättrat tillgängligheten till vård. Något som innebär att landstinget enligt preliminära beräkningar kommer att få 49 miljoner ur den så kallade kömiljarden.

Vid den månatliga redovisningen inför landstingsstyrelsen redovisas numera också väntetid till olika provtagningar och undersökningar. Inom radiologin i länet finns det stora skillnader i väntan till olika röntgenundersökningar. Vid Västerviks sjukhus behöver man inte vänta mer än 4 veckor för en datortomografundersökning eller en magnetkameraundersökning. Vid Länssjukhuset i Kalmar är motsvarande väntetider 8 respektive 22 veckor. För att korta köerna och minska väntetiderna erbjuds patienter i södra länet sedan en tid möjligheten att få sin undersökning i Västervik istället.

Länets psykiatri visade även under december en hög tillgänglighet. Inom vuxenpsykiatrin fick 87 procent av patienterna tid för besök inom 60 dagar.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick i december 96 procent tid för första besök inom 30 dagar. 100 procent fick fördjupat utredning/behandling inom 30 dagar. Sett över hela 2012 har tillgängligheten både till första besök och fördjupad utredning/behandling aldrig varit så bra.

Ekonomi

Landstingsstyrelsen fick vid sammanträdet en redovisning av ekonomidirektör Ingeborg Eriksson Gunnarsson av bokslutet för 2012. Totalt slutade förra året med ett överskott på 148 miljoner. Mer om bokslutet finns att läsa i pressmeddelande från den 4 februari.

Kvalitet och patientsäkerhet

Utvecklingsdirektör Krister Björkegren beskrev inför landstingsstyrelsen det aktuella arbetet när det gäller kvalitet och patientsäkerhet. Redogörelsen omfattade både pågående forskning, förbättringsprogram och framtidsinriktning. Fokus i kvalitetsarbetet för att nå Sveriges säkraste sjukvård 2014 ligger på bra bemötande, att förebygga vårdrelaterade infektioner, att förhindra trycksår och att patienten ska förstå varför och hur man ska använda sina läkemedel.

Landstinget i Kalmar län var också representerat vid en patientsäkerhetskonferens i Stockholm i slutet av januari med två presentationer och fyra abstracts. Landstinget kommer också att delta i den kommande internationella patientsäkerhetskonferensen i London senare i år.