Tillfällig anpassning av vårdplatser

Pressmeddelande 2015-01-16

Brist på sjuksköterskor vid medicinkliniken, Västervik sjukhus, kommer att leda till en tillfällig anpassning av antalet vårdplatser.

Sjuksköterskesituationen vid sjukhuset har varit bekymmersam under en längre tid och olika lösningar har provats. Rekryteringsåtgärder pågår, bemanningsbolag utnyttjas, fördelningen undersköterskor och sjuksköterskor har justerats och mottagningsverksamheten på medicinkliniken har omprioriterats för att klara bemanningen på vårdavdelningar.

Ytterligare vakanser kommer dock att uppstå under vårvintern. För att säkra arbetsmiljön och patientsäkerheten på medicinkliniken har dess ledning tillsammans med sjukhusledningen beslutat att tillfälligt stänga åtta vårdplatser på en av avdelningarna från den 1 mars.

- Fördelen är att vi har kort medelvårdtid i dag och ett utgångsläge med 80 procents beläggning. Därför tror vi att vi ska klara neddragningen utan alltför stora konsekvenser. Men det går inte att utesluta att vi kan komma upp i 90-100 procents beläggning och överbeläggning vid vissa tillfällen, säger verksamhetschef Hjalmar Åselius på medicinkliniken.

Ambitionen är att så fort det är möjligt återgå till normalt vårdplatsantal. Läget kommer kontinuerligt att stämmas av mellan medicinkliniken och sjukhusledning.

Mer information

Hjalmar Åselius, verksamhetshetschef, medicinkliniken, Västerviks sjukhus
070-558 12 78

Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus
070-387 41 59