Tillgängligheten förbättrades i mars

Pressmeddelande 2013-05-08

Tillgänglighet till operation/behandling har förbättrats vid länets tre sjukhus.

Det framgick av den redovisning hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmbergs lämnade inför landstingsstyrelsen på onsdagen. Hittills i år har sjukvården haft svårt att nå upp till målet att minst 70 procent ska få en tid till operation/behandling inom 60 dagar. I mars nåddes detta. 76 procent fick då sin åtgärd utförd inom 60 dagar.

När det gäller tillgänglighet för besök hos en specialist på sjukhuset fortsätter landstinget att ha höga siffror. I mars fick 92 procent av patienter komma till doktorn inom 60 dagar.

Vid den månatliga redovisningen inför landstingsstyrelsen redovisas numera också väntetid till olika provtagningar och undersökningar. Inom radiologin i länet finns det stora skillnader i väntan till olika röntgenundersökningar. Vid Västerviks sjukhus får man vänta 3-4 veckor för en datortomografundersökning och 6 veckor för en magnetkameraundersökning. Vid Länssjukhuset i Kalmar är motsvarande väntetider 7 respektive 17-18 veckor. I Oskarshamn ligger väntetiderna på 5-6 veckor för datortomografi och 6-7 veckor för magnetkameraundersökning. Både i Kalmar och Oskarshamn har väntetiderna kortats i jämförelse med februari.

Länets psykiatri fortsätter visa hög tillgänglighet. Inom vuxenpsykiatrin fick i mars knappt 90 procent av patienterna tid för besök inom 60 dagar.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick i mars nästan alla sökande tid för första besök inom 30 dagar. Drygt 90 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom primärvården har tillgängligheten till läkare förbättrats under våren 2013. Det visar den senaste mätningen som presenterades av Sofia Barakat vid hälsovalsenheten. 92 procent av patienterna fick under mätperioden tid till läkare inom fem dagar – landstingets mål. Det ska jämföras med 89 procent vid höstmätningen.

Tufft ekonomiskt läge - KLT i balans

Den ekonomiska prognosen som presenterades av ekonomidirektör Ingeborg Eriksson Gunnarsson vid landstingsstyrelsen pekar på ett justerat årsresultat på 21 miljoner kronor.

I prognosen är då undantaget jämförelsestörande poster i form av en förändrad räntesats för beräkning av landstingets pensionsskuld som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat om – den så kallade RIPS-räntan, som påverkar resultatet negativt med 177 miljoner. Inklusive jämförelsestörande poster visar prognosen ett negativ resultat, -156 miljoner kronor. Också 2011 förändrades räntesatsen för landstingets pensionsskuld, men då det handlar om engångseffekter av räntan för beräkningen av pensionsskulden som återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (40-50 år) gör landstinget bedömningen att dessa kostnader därför kan uteslutas i en avstämning gentemot balanskravet som har ett tidsperspektiv på ett-tre år.

I prognosen efter mars beräknas förvaltningarna göra ett totalt underskott på 119 miljoner kronor. Framför allt är det hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, Landstingsservice och psykiatriförvaltningen, som redovisar stora underskott. Däremot har det åtgärdspaket som sjösattes inom Kalmar Länstrafik (KLT) förra sommaren nu fått full effekt. KLT:s verksamhet beräknas nå ekonomisk balans.

På finansieringssidan utvecklas skatteintäkterna långsammare än budgeterat på grund av konjunkturläget, statsbidragen för läkemedel beräknas minska med 16 miljoner samtidigt som nettokostnadsutveckling är för hög i ett längre perspektiv. Däremot visar finansnettot ett positivt resultat med 12 miljoner genom avkastning i Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) och ränteintäkter.

Nettokostnadsutvecklingen var i mars 8,2 procent och helårsprognosen är på 5,2 procent vilket är för högt för att nå landstingets resultatmål.

Det finns dock flera osäkerhetsmoment i prognosen som kan påverka resultatet. Det handlar om utfallet av de prestationsbaserade statsbidragen, utfallet av lönerörelsen, åtgärder ute i de olika förvaltningarna, kostnadsutvecklingen när det gäller bemanningsföretag och utvecklingen av skatteintäkterna.

Kvalitet och patientsäkerhet

Utvecklingsdirektör Krister Björkegren och verksamhetsutvecklaren Lena Hagman redovisade inför landstingsstyrelsen årets mätning av patientsäkerhetskulturen inom sjukvården och folktandvården i länet.

Medarbetarna har fått svara på 15 olika frågor kring patientsäkerhet. I tolv av frågeställningar har Landstinget i Kalmar län siffror som ligger över snittet för landet. I tre frågeställningar ligger man under. Totalt 84,5 procent av de utskickade enkäterna besvarades, vilket är en hög svarsfrekvens.

Efter en liknande mätning 2011 togs en handlingsplan fram utifrån identifierade förbättringsområden. Ett liknande arbete planeras efter årets mätning.

Landstingsstyrelsen fick vid sammanträdet också en presentation av kvalitetsarbetet inom länets barnhälsovård av verksamhetschefen Patrik Glasberg.

Högt betyg för färdtjänst och sjukresor

Både färdtjänsten och sjukresorna får ett högt betyg av länsborna, högre än i riket som helhet. Det framgick av en redovisning som trafik/produktionschef Conny Karlsson vid KLT lämnade vid sammanträdet. När det gäller sjukresor har Kalmar län den fjärde bästa kundnöjdheten i landet och för färdtjänst den tredje bästa.

Av redovisningen framgick också att punktligheten är hög. I 89 procent av fallen anländer sjukresetransporten inom tio minuter från utlovad tid. När det gäller den totala restiden så kommer 70 procent av transporterna fram enligt det tidsmål som satts upp.