Tionde året i rad med positivt resultat

Pressmeddelande 2015-02-06

Landstinget redovisar ett resultat på 161 miljoner kronor för 2014, 34 miljoner bättre än budget. Det är tionde året i rad med ett positivt resultat.

Det framgår av den bokslutsrapport som presenterades på fredagen. Under året ökade skatteintäkterna, utjämning och generella statsbidrag med 5,1 procent medan nettokostnaderna ökade med 4,1 procent. Finansnettot är positivt med 99 miljoner kronor till följd av fortsatt god avkastning på pensionskapitalet.

I bokslutsrapporten konstateras att lönekostnaderna ökat med 5 procent och arbetande timmar med 3 procent. Förklaringen är beslutade satsningar som Bästa sjukhusmaten, utökning på akutklinikerna i Kalmar och Västervik, cancersjukvården, 90 sekunders ambulanser och utökning av AT-läkare och psykologer inom primärvården.

Kostnaderna för högspecialiserad vård utanför länet har ökat med 3 procent och läkemedelskostnaderna med 4 procent. Kostnaderna för bemanningsföretagen har gått upp med 6 procent och uppgår i bokslutet till 101 miljoner.

Sammantaget visar landstingets förvaltningar en negativ budgetavvikelse på 112,1 miljoner.

Med ett resultat på 161 miljoner under 2014 har landstinget uppnått de ekonomiska målen om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag, liksom att alla ny- och reinvestering i fastigheter och inventarier har skett med egna medel utan upplåning.

Landstinget uppvisar goda resultat inom ett flertal områden, såsom patientsäkerhet, äldreområdet, patientupplevd kvalitet, medicinska resultat, länsinvånarnas förtroende för vården samt en ökning av resandet i kollektivtrafiken. Landstinget har en fortsatt god tillgänglighet och i bokslutet uppgår utfallet för den så kallade kömiljarden till 101 miljoner kronor. Att jämföra med 95,5 miljoner 2013.

Under året har landstinget investerat 273 miljoner kronor, varav 106 miljoner i fastigheter och 167 miljoner i inventarier.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-845 55

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör
070-642 41 96