Tydligare prioriteringar behövs i kulturplan

Pressmeddelande 2014-09-16

Landstinget efterlyser tydligare prioriteringar i Kulturplan Kalmar län 2015-2017.

Det framgår av det yttrande som landstingsstyrelsen tog på tisdagen. I svaret till regionförbundet pekar landstinget på att planen ska vara ett underlag för Statens Kulturråds anslag. Därför behöver den bli tydligare när det gäller ambitionsnivå och prioritering av medel. Detta för att beskriva en förväntan på ökat statligt stöd.

Kulturplanen är också utgångspunkt för landstingets prioriteringar i landstingsplan och budget. Också av det skälet behövs det ökad tydlighet i ett slutligt förslag.

I yttrandet lyfter också landstinget fram folkhögskolornas utbildningar inom kulturområdet och pekar på att dessa många gånger är en språngbräda till högre utbildning. Men möjligheterna till högre utbildning inom kulturområdet är begränsade i Kalmar län. Behovet av kompetensförsörjning inom kultursektorn bör därför förtydligas. Det gäller såväl högre utbildning som grundläggande utbildning.

Den regionala kulturplanen håller just nu på att remissbehandlas av en mängd instanser i Kalmar län.

Beslut i korthet

  • Nya regler inom EU innebär att landstingen i landet måste bidra med ett kapitaltillskott på 1,2 miljarder till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), det bolag som hanterar patientförsäkringen. Förutom kapitaltillskott ska också reverser för 6,0 miljarder lösas. För Landstinget i Kalmar län innebär det drygt 180 miljoner kronor. Landstinget finansierar det hela med likvida medel.

  •  Vid årsskiftet är det tänkt att ett landstingsgemensamt kommunalförbund ska bildas för att sköta ambulansflyget i landet. Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som planerar att ingå i förbundet. Landstingsstyrelsen sa på tisdagens sammanträde ja till förbundsordning och att 1 januari 2015 bör bli startdatum för kommunalförbundet.