Utredning om att bilda regionkommun

Pressmeddelande 2015-05-06

1 januari 2019 kan landstinget komma att bli en regionkommun och överta det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Det framgår av ett förslag till utredning som nu går vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

Utredningens syfte blir att ta fram förutsättningarna för en ansökan från landstinget om att få status som regionkommun och överta det regionala utvecklingsansvaret. Utredningen ska ge svar på den nya regionkommunens uppdrag, lägga förslag på hur frågor som handlagts av Regionförbundet i fortsättningen ska hanteras, lägga förslag på beslutsprocesser och organisation och ta fram genomförande- och tidplan.

Motiven för att bilda en regionkommun är dels att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige, dels att det är en förberedelse för en framtida större regionbildning. Förändringen innebär också att en ny regionkommun i rollen som regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och andra organisationer.

En särskild utredare kommer att anlitas och utredningen ska ske i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande ska samtliga kommuner få lämna sitt ställningstagande.

Sverigedemokraten Claus Zaar gjorde en protokollsanteckning att SD aldrig kommer att gå med på en ansökan om regionkommun som leder till att delar av nuvarande Kalmar läns område uppgår i en eller flera storregioner utan föregående folkomröstning.

Tre byggprojekt på gång

Landstingsfullmäktige får i juni ta ställning till tre olika byggprojekt.

Det största är nya lokaler för att samla all psykiatri i Kalmar till Länssjukhuset i Kalmar i en ny byggnad på den plats där sjukhusparkering ligger i dag. Förslaget till inriktningsbeslut innebär en planerad byggstart i december 2017 och att inflyttning ska kunna ske i slutet av 2020. I dagens penningvärde rör det sig om en investering på drygt 800 miljoner.

I Emmaboda planerar landstinget för ett helt nytt hus i hörnet Rådhusgatan-Torggatan, rakt norr om järnvägsstationen. I byggnaden ska landstingsverksamheten i Emmaboda samlas. Det gäller hälsocentral, barnhälsovård, mödrahälsovård, psykiatrins öppenvårdsmottagning, distriktsrehabilitering och folktandvård. Också en familjecentral ska få plats här. Totalt rör det sig om en byggnad i tre plan på 3 800 kvadratmeter. Bygget beräknas kosta 110 miljoner kronor. Byggstart beräknas till februari 2017 och inflyttningen kan ske i oktober 2018.

I Vimmerby kommer folktandvården att få flytta in i helt nya lokaler i januari 2017. I förslaget till genomförandebeslut anvisas 19 miljoner kronor till bygget som enligt tidplanen ska starta i december i år.

Öppenvårdsavgift för sterilisering utan medicinska skäl

I fortsättning ska det bara att kosta 200 kronor om man vill sterilisera sig utan medicinska skäl. Tidigare har landstinget tagit ut den faktiska kostnaden, 13 991 kronor för män och 14 705 kronor för kvinnor. Att landstinget nu införlivar ingreppet i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem handlar om en anpassning inom hälso- och sjukvårdsregionen. Sedan årsskiftet har Region Östergötland slutat med att ta ut den faktiska kostnaden och i Region Jönköpings län har man aldrig tagit ut den. I båda fallen ingår avgiften i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och i högkostnadsskyddet. Avgiften tas ut som ett första besök i öppen specialiserad vård.

I den nya patientlagen har patienten rätt att söka vård i hela landet. Därmed kan vem som helst åka till närmaste landsting där sterilisering betraktas som öppen specialiserad vård.

Under perioden oktober 2013-september 2014 gjordes tio steriliseringar utan medicinska skäl i landstinget. I Jönköpings län – inom avgiftssystemet – gjordes 199 steriliseringar 2014. Omräknat till befolkningsmängd skulle det handla om 140 steriliseringar utan medicinska skäl i Kalmar län.

Den nya avgiften gäller från 1 juli, men först ska landstingsfullmäktige fatta beslut i frågan.

Fördubblat bidrag

På landstingsfullmäktige i juni behandlas också ett förslag att fördubbla bidraget från 2 000 till 4 000 kronor för patienter med bloddialys i hemmet som inte kan få handikappersättning. Nuvarande bidrag som infördes för två år sedan räcker inte till för de merkostnader som dialys i hemmet innebär i form av bland annat energi- och vattenförbrukning, extra avfallshantering och tvättkostnader.

I dagsläget är det tre patienter som är aktuella för bidrag i länet. Höjningen föreslås från den 1 juli.

Alliansen ville ha barnombudsman

I en revisionsrapport pekas på flera förbättringsmöjligheter när det gäller hur barnkonventionen beaktas och efterlevs inom landstinget. Ett yttrande från landstingsstyrelsen ska nu tas fram och från Alliansens sida ville man att just frågan om en barnombudsman särskilt ska belysas, då det saknas någon som håller ihop arbetet kring barnkonventionen.

Förslaget avslogs dock med siffrorna med 9-6.

Beslut i korthet

  • Ett medborgarförslag om att satsa på att ta upp ämnet förlossningsdepressioner i större utsträckning i samband med föräldrautbildningen besvaras med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget.
  • Ett annat medborgarförslag om att ge information på vårdfakturor om hur mycket det är kvar till högkostnadsskyddet vill landstingsstyrelsen ska avslås. I stället pekas på att man kan få en utskrift ur frikortssystemet när man är på en mottagning eller telefonledes få information.
  • I en motion har Folkpartiet föreslagit att landstingets nystartade barn- och ungdomshälsa ska informera om psykiska ohälsa både för grundskoleelever och gymnasister och att en utredning bör ske. Landstingsstyrelsens majoritet vill att motionen avslås med hänvisning till att ansvarig förvaltning anser att resurserna ska riktas till den kliniska verksamheten så att de ungdomar som är i behov av stöd upplever en god tillgänglighet vid barn- och ungdomshälsan. Alliansens företrädare reserverade sig till förmån för motionen.
  • Landstingsstyrelsen säger ja till hyresavtal på 22,5 år för den tågserviceverkstad för Kustpilen som Kalmar kommun kommer att uppföra. Hyran är satt till sex miljoner om året. Landstingsstyrelsen ställer sig också bakom att Öresundståg AB, där landstinget är delägare, tecknar 25-årigt hyresavtal med Region Skåne för en verkstadsdepå till självkostnad.

Det två medborgarförslagen, FP-motionen och tågverkstadsfrågorna slutbehandlas vid landstingsfullmäktige i juni.