Startsida/Politik & påverkan/Kallelser och handlingar 2015/Landstingsfullmäktige 2015-03-11

Landstingsfullmäktige 2015-03-11

Datum: Onsdag 11 mars 2015
Tid: kl 09:00
Plats: Brofästet, Kalmar

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslistan

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Medborgarförslag 10/2014 om anslutning av kiropraktorer och naprapater till ersättningsystemet 
diarienummer 140428

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2014 om anslutning av kiropraktorer och naprapater till ersättningssystemet med följande.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att kartlägga behov av alternativa behandlingar tillika kompetens för dessa. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 6 maj 2015.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Krist-demokraternas, Folkpartiet liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för allianspartiernas ändringsförslag, se bifogat protokoll.

5. Medborgarförslag 11/2014 om fria resor till dagverksamhet och sjukresor för funktionshindrade
diarienummer 140429

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 11/2014 om fria resor till daglig verksamhet och sjukresor för funktionshindrade.

6. Medborgarförslag 13/2014 om fri parkering vid vårdbesök
diarienummer 140558

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 13/2014 om fri parkering vid vårdbesök.

7. Medborgarförslag 14/2014 om EKG-apparat till äldreboende i Kristdala 
diarienummer 140559

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 14/2014 angående anskaffning av EKG-apparat till äldreboende.

8. Medborgarförslag 18/2014 om anslutning av kiropraktorer till ersättningssystemet 
diarienummer 140583

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2014 om anslutning av kiropraktorer till ersättningssystemet med följande. Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga behov av alternativa behandlingar tillika kompetens för dessa. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 6 maj 2015.

9. Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår 
diarienummer 140623

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans för trycksår med att landstingets arbete med att uppnå nollvisionen av tryck-sårsförekomst på sjukhusen pågår i enlighet med intentionerna i förslaget.

10. Medborgarförslag 20/2014 Förenkling av receptförnyelse
diarienummer 140650

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 20/2014 om förenkling av receptförnyelse med hänvisning till att det i nuläget saknas förutsättningar att genomföra förslaget.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, se bifogat protokoll.

11. Motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler
diarienummer 140552

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige bifaller motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en inventering av inomhusklimatet i samtliga lokaler där landstinget bedriver verksamhet och utifrån denna inventering ta fram en plan för hur ett gott inomhusklimat ska åstadkommas på samtliga arbetsplatser. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 16 september 2015.

12. Motion 8/2014 Specialistläkare måste tillförsäkras efterutbildning
diarienummer 140759

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2014 Specialistläkare måste tillförsäkras efterutbildning med följande. Landstingsdirektören får i uppdrag att tillse att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen särskilt följer fortbildningskostnaderna för specialistläkare under 2015. Återrapportering ska ske i samband med plan- och budget för 2016-2018.

13. Utvecklat samarbete i Sydsverige
diarienummer 150060

Förslag till beslut

1. Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form.
2. Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under 2015.
3. Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas.
4. Landstinget i Kalmar län avsätter 300 000 kronor för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige.

14. Överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3, Lasarettsvägen diarienummer 150022

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner Avtal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3 (Lasarettsvägen) till Kalmar Kommun.

15. Överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3, Södra Utmarken diarienummer 150023

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner Avtal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3 (Södra Utmarken) till Kalmar Kommun.

16. Tillägg till "Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län" samt egenavgift för FGM-system 
diarienummer 150024

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige godkänner tillägg till de nuvarande Riktlinjerna för hjälpmedelsförskrivning gällande införande av den medicintekniska produkten FGM-system.
2. Landstingsfullmäktige fastställer egenavgift för brukare för FGM-system till 600 kronor.
3. Egenavgiften ska omprövas i kommande budget- och planarbete. I takt med att andra landsting inför produkten ska avgiften ses över och harmoniseras.

17. Utveckling av hjärtsjukvården i Kalmar län

Förslag till beslut

Notera informationen till protokollet.

18. IT som integrerade system, tjänster och lösningar i landstingets kärnverksamhet

Förslag till beslut

Notera informationen till protokollet.

19. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2014
diarienummer 150070

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen för Patientnämnden för 2014 till protokollet

20. Begäran om entledigande som ledamot/ersättare i landstings­fullmäktige

21. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i landstingsfullmäktiges valberedning

22. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot/ersättare i övervakningsnämnden

23. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Kammarrätten i Jönköping

24. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö

25. Anmälningsärenden

Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården.
diarienummer 140746

Motion Informera om psykisk ohälsa på länets skolor.
diarienummer 150027

Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil. diarienummer 140660

Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor via KLT.
diarienummer 140733

Medborgarförslag 24/2014 om sänkning av busspriser alternativ gratis resa, diarienummer 140789

Medborgarförslag 25/2014 om förbättring av vården kring förlossningsdepressioner.
diarienummer 140823

Medlemsavgifter 2015 från Samordningsförbundet.
diarienummer 140011

Beslut om ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län

Anmälan om ny ledamot/ersättare