Landstingsstyrelsen 2015-03-31

Datum: Tisdag 31 mars 2015
Tid: 10:30
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

Formella punkter

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare och tid för justering
Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 13 april 2015.

3. Landstingets anslag för oförutsett

Informationsärenden

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Krister Björkegren och Anna Strömblad, kl 10:30.

5. Redovisning av köfri vård, inhyrd personal och sommarplanering 2015
Föredragning av Ragnhild Holmberg, Magnus Johansson, Florence Eddyson-Hägg och Lars Mattsson, kl 11:00.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl 11:50.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Införande av standardiserat vårdförlopp cancer
Diarienummer 150164

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att standardiserade vårdförlopp för cancerdiagnoser införs i Landstinget i Kalmar län, i enlighet med vad som framkommer i "Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om Kortare väntetider i cancervården 2015".

Föredragning av Helena Berglund, projektledare, hälso- och sjukvårds-förvaltningen, kl 13:00.

8. Granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag
Diarienummer 150072

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 9 juni 2015.

9. Regler för Journalen som e-tjänst
Diarienummer 150139

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen antar Regler för Journalen som e-tjänst.

2. Landstingsstyrelsen beslutar att journalinformation från och med den
1 oktober 2015 ska visas vid elektronisk direktåtkomst.

3. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att besluta om rikt­linjer för regeltillämpningen av Regler för Journalen som e-tjänst.

4. Landstingsstyrelsen delegerar till landstingsdirektören att genom riktlin­jerna för regeltillämpningen meddela beslut om manuell menprövning enligt punkterna 13 och 14 i Regler för Journalen som e-tjänst.

Föredragning av Bengt Öberg, chefläkare, primärvårdsförvaltningen.

10. Kapitaltäckningsgaranti för Kalmar Läns Trafik AB 556206-5101
Diarienummer 150152

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen beslutar att teckna årlig kapitaltäckningsgaranti för Kalmar Läns Trafik AB, 556206-5101.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingets firmatecknare att teckna årlig kapitaltäckningsgaranti för Kalmar Läns Trafik AB.

11. Redovisning av uppdrag beslutade av Landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

12. Revidering av samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen
Diarienummer 150165

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner revidering av samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden. Revideringen innebär en förändring i §§ 5-7 och 9-12.

13. Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor – Blekinge – Småland
Diarienummer 150187

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor – Blekinge – Småland.

14. Ändrat datum för landstingsstyrelsens sammanträde i december 2015

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens sammanträdesdag den 9 december flyttas till den
14 december 2015.

15. Delegationsärenden

Protokoll från presidiemöte den 28 januari och den 11 februari 2015.

16. Anmälningsärenden

Inkomna protokoll
Landstingsfullmäktige den 11 mars 2015.
Landstingsstyrelsen den 11 februari 2015.
Folkhögskolestyrelsen den 12 december 2014.
Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 20 februari 2015.
Funktionshinderrådet i Kalmar län den 6 februari 2015.
Personaldelegationen den 13 februari 2015.
Revisorerna den 30 januari och den 6 mars 2015.
Läkemedelskommittén den 10 december 2014 och den 14 januari 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

17. Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen
Diarienummer 150165

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari 2015.

2. Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

18. Årsredovisningar med bokslut 2014
Diarienummer 150091

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att:
1. godkänna framlagt bokslut för landstinget år 2014 innebärande ökning av eget kapital med 161 229 874 kronor samt ett överskott i förhållande till budget med 34 100 882 kronor.

2. godkänna avsättning till resultatutjämningsreserven 2014 med 19 500 000 kronor.

3. godkänna rapport om genomförd intern kontroll 2014.

4. godkänna avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med 50 000 000 kronor under 2015.

5. godkänna genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år 2014.

6. godkänna tilläggsbudget för 2014 års löneavtal med totalt 8 485 000 kronor.

7. godkänna tilläggsbudgetering för köpt vård år 2014 med totalt 19 728 400 kronor.

8. godkänna tilläggsbudgetering till Kalmar länstrafik år 2014 med 900 000 kronor.

9. godkänna tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2014 med 21 161 000 kronor.

10. godkänna tilläggsbudgetering 2014 för jourstationer ambulans med
3 154 000 kronor.

11. godkänna tilläggsbudgetering 2014 av utvecklingsmedel Hälsoval med
2 000 000 kronor.

12. godkänna utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2014 med 5 206 000 kronor.

13. godkänna utfördelning av medel ur statsbidraget för tillgänglighet i vården år 2014 med 78 700 000 kronor.

14. uppdra åt landstingsdirektören att slutligen utforma landstingets tryckta årsredovisning.

15. överlämna årsredovisningen till revisorerna och landstingsfullmäktige.

19. Tilläggsbudget 2015 av överskott/underskott i 2014 års bokslut
Diarienummer 150090

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 110 600 kronor.

2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 60 245 200 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

20. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Diarienummer 150121

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner "Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet" daterad 24 oktober 2014 samt "Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 9 december 2014.

2. Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

3. Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

4. Landstingsfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård följande uppdrag.

-Ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.

 -Ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar.

-Ansvara för informationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i länet" och reviderat "Ramavtal Läkarmedverkan" samt "Praktiska anvisningar".

-Leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

5. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsens presidium att ingå i den politiska samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet.

Besluten under punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga parters styrelse och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut.

21. Motion 3/2014 med förslag om avskaffande av patientavgifter för mammografi, cellprovskontroller samt aortascreening
Diarienummer 140338

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motionen med hänvisning till fullmäktiges tidigare beslut i Landstingsplan 2015-2017 om att sänka avgiften för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening för abdominalt aortaaneurysm till 100 kr.

22. Övriga frågor