Landstingsstyrelsen 2015-02-11

Datum: Onsdag 11 februari 2015
Tid:10.30
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

Formella punkter

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Pierre Edström (FP) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 23 februari 2015.

3. Landstingets anslag för oförutsett

Informationsärenden

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Krister Björkegren, kl 10.30.

5. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Ragnhild Holmberg, Florence Eddyson-Hägg och Lars Mattsson, kl 11.00.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl 11.40.

7. Utbildning i sjukvårdssvenska
Föredragning av Peter Rydasp, kl 13.00

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Utvecklat samarbete i Sydsverige Diarienummer 150060

Förslag till beslut

 • Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form.
 • Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under 2015.
 • Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas.
 • Landstinget i Kalmar län avsätter 300 000 kronor för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige.

9. Remiss om speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna Diarienummer 140801

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande över Speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånen 14/6115. Yttrandet överlämnas till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

10. Verksamhetsplaner för 2015 Diarienummer 150021

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsens noterar redovisade verksamhetsplaner för respektive förvaltning till
  protokollet.

11. Yttrande över betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Diarienummer 140784

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12. Yttrande över anmälan till JO Diarienummer 140886

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar till JO.

13. Strategisk utvecklingsplan för cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018 Diarienummer 150025

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen godkänner Strategisk utvecklingsplan för cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen, daterad oktober 2014.

Föredragning av Ragnhild Holmberg.

14. Kartläggning och analys angående giftfria lekmaterial – plastleksaker
Diarienummer 130712

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen godkänner redovisad kartläggning och analys angående giftfria lekmaterial – plastleksaker.

15. Redovisning av uppdrag beslutade av Landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 och 2015-2018
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

16. Val som ledamot i Forsknings- och utvecklingsdelegationen efter Johan Gustafsson (M) fDiarienummer 150019

Förslag till beslut

 • Landstingsstyrelsen utser Malin Sjölander (M) som ledamot (vice ordförande) i Forsknings- och utvecklingsdelegationen till och med den 30 oktober 2018.

17. Delegationsärenden

Gåva från Karin och Olof Nylins stiftelse till ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar län. Diarienummer 150061.

Protokoll från presidiemöte den 25 november samt den 3 december 2014.

18. Anmälningsärenden

Inkomna protokoll

 • Landstingsfullmäktige den 27-28 november 2014.
 • Landstingsstyrelsen den 3 december 2014.
 • Uppföljningsutskottet den 17 november 2014.
 • Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 19 december 2014.
 • Funktionshinderrådet den 9 december 2014.

Inkomna och avgivna skrivelser (Se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

19. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2014
Diarienummer 150070

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen för Patientnämnden för 2014 till protokollet

20. Överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3, Lasarettsvägen
Diarienummer 150022

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige godkänner Avtal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3 (Lasarettsvägen) till Kalmar Kommun.

21. Överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3, Södra Utmarken
Diarienummer 150023

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige godkänner Avtal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande överlåtelse av del av fastigheten Kalmar Kungsljuset 3 (Södra Utmarken) till Kalmar Kommun.

22. Tillägg till "Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län" samt egenavgift för FGM-system Diarienummer 150024

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige godkänner tillägg till de nuvarande Riktlinjerna för hjälpmedelsförskrivning gällande införande av den medicintekniska produkten FGM-system.

Landstingsfullmäktige fastställer egenavgift för brukare för FGM-system till 600 kronor.

Egenavgiften ska omprövas i kommande budget- och planarbete. I takt med att andra landsting inför produkten ska avgiften ses över och harmoniseras.

23. Motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler Diarienummer 140552

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige bifaller motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler.
  Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en inventering av inomhusklimatet i samtliga lokaler där landstinget bedriver verksamhet och utifrån denna inventering ta fram en plan för hur ett gott inomhusklimat ska åstadkommas på samtliga arbetsplatser.
  Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 16 september 2015.

24. Motion 8/2014 Specialistdoktorer måste tillförsäkras efterutbildning Diarienummer 140759

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2014 Specialistdoktorer måste tillförsäkras efterutbildning med följande. Landstingsdirektören får i uppdrag att tillse att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen särskilt följer fortbildningskostnaderna för specialistläkare under 2015.

  Återrapportering ska ske i samband med plan- och budget för 2016-2018.

25. Medborgarförslag 10/2014 om anslutning av kiropraktorer och naprapater till ersättningsystemet Diarienummer 140428

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2014 om anslutning av kiropraktorer och
  naprapater till ersättningssystemet med följande.

  Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga behov av alternativa behandlingar tillika kompetens för dessa. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 6 maj 2015.

26. Medborgarförslag 11/2014 om fria resor till dagverksamhet och sjukresor för funktionshindrade Diarienummer 140429

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 11/2014 om fria resor till daglig verksamhet och sjukresor för funktionshindrade.

27. Medborgarförslag 13/2014 om fri parkering vid vårdbesök Diarienummer 140558

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 13/2014 om fri parkering vid vårdbesök.

28. Medborgarförslag 14/2014 om EKG-apparat till äldreboende i Kristdala Diarienummer 140559

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag nr 14/2014 angående anskaffning av EKG-apparat till äldreboende.

29. Medborgarförslag 18/2014 om anslutning av kiropraktorer till ersättningssystemet Diarienummer 140583

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2014 om anslutning av kiropraktorer till ersättningssystemet med följande.

  Landstingsdirektören får i uppdrag att kartlägga behov av alternativa behandlingar tillika kompetens för dessa. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen den 6 maj 2015.

30. Medborgarförslag nr 19/2014 om nolltolerans trycksår
Diarienummer 140623

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans för trycksår med att landstingets arbete med att uppnå nollvisionen av tryck- sårsförekomst på sjukhusen pågår i enlighet med intentionerna i förslaget.

31. Medborgarförslag nr 20/2014 Förenkling av receptförnyelse
Diarienummer 140650

Förslag till beslut

 • Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 20/2014 om förenkling av receptförnyelse med hänvisning till att det i nuläget saknas förutsättningar att genomföra förslaget.

32. Anmälningsärenden till Landstingsfullmäktige

 • Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården. Diarienummer 140746
 • Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor. Diarienummer 150027
 • Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil. Diarienummer 140660
 • Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor via KLT. Diarienummer 140733
 • Medborgarförslag 24/2014 om sänkning av busspriser alternativ gratis resa. Diarienummer 140789
 • Medborgarförslag 25/2014 om förbättring av vården kring förlossningsdepressioner. Diarienummer 140823
 • Medlemsavgifter 2015 från Samordningsförbundet. Diarienummer 140011