Startsida/Politik & påverkan/Kallelser och handlingar 2015/Landstingsfullmäktige 2015-06-03

Landstingsfullmäktige 2015-06-03

Datum: Onsdag 3 juni 2015
Tid: 9:00 Sammanträdets öppnande – Anna Barkevall
Plats: Strand hotell, Borgholm

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen
Diarienummer 150165

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari 2015.

 2. Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

5. Årsredovisningar och revisionsberättelser
Diarienummer 150091

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar län 2014
Diarienummer 150091

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

7. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014
Diarienummer 150091

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för 2014.

8. Tilläggsbudget 2015 av överskott/underskott i 2014 års bokslut
Diarienummer 150090

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 110 600 kronor.

 2. 1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 60 245 200 kronor.

  Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

9. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Diarienummer 150121

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige godkänner "Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet" daterad 24 oktober 2014 samt "Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 9 december 2014.

 2. Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

 3. Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

 4. Landstingsfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård följande uppdrag.

  - Ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan.

  - Ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar.

  - Ansvara för informationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i länet" och reviderat "Ramavtal Läkarmedverkan" samt "Praktiska anvisningar".

  - Leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.

 5. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsens presidium att ingå i den politiska samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet.

  Besluten under punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga parters styrelse och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut.

10. Förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda
Diarienummer 150292

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårds-förvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni 2016.
 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby.

  Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby.

 3. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni 2016.

11. Höjt bidrag till patienter med bloddialys i hemmet
Diarienummer 150263

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar höja bidraget till 4 000 kr per månad till patienter med bloddialys i hemmet som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande lagstiftning. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

Höjningen av bidraget ska beaktas i kommande plan och budget för perioden 2016-2018.

12. Avgift för sterilisering utan medicinska skäl
Diarienummer 150262

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar att sterilisering utan medicinska skäl ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och avgift tas ut som för ett besök i öppen specialiserad vård som f.n. är 200 kr. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

Beslutet om sänkt avgift ska beaktas i kommande plan och budget för perioden 2016-2018.

13. Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon (Itino 1401)
Diarienummer 150242

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige godkänner övertagande av borgensåtagande för
  1 fordon (Itino nr 1401) från Transitio AB, 556033-1984.

 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i uppdrag att teckna borgensförbindelse.

14. Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar
Diarienummer 140324

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner att landstingsstyrelsen träffar avtal med KIFAB i Kalmar Aktiebolag om hyra av tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska löpa under 22,5 år

Landstingsfullmäktiges beslut den 4 juni 2014, § 56, ska därmed inte längre gälla.

15. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne
Diarienummer 150267

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25 årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad.

 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med Verkstadsdepån.

 3. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1-2 ger landstingsfullmäktige stämmoombud i uppdrag att på bolagsstämma i Öresundståg AB rösta i enlighet med fullmäktiges beslut.

  Beslut enligt punkt 1 – 3 ovan förutsätter att Region Skåne fattar beslut om verkstadsdepå.

16. Medborgarförslag 25/2014 om förlossningsdepression
Diarienummer 140823

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 25/14 angående förlossningsdepressioner med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget.

17. Medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor
Diarienummer 150207

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor.

18. Motion 3/2014 med förslag om avskaffande av patientavgifter för mammografi, cellprovskontroller samt aortascreening
Diarienummer 140338

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motionen med hänvisning till fullmäktiges tidigare beslut i Landstingsplan 2015-2017 om att sänka avgiften för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening för abdominalt aortaaneurysm till 100 kr

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-03-31
Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Lena Segerberg (S) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiet liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för bifall till motionen.

19. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor
Diarienummer 150027

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-05-06
Pierre Edström (FP) med instämmande av Monica Ljungdahl (M), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen.

20. Förändring av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 150275

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att ansöka om att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

  Utredningen ska genomföras i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari 2016.

  Politisk referensgrupp utgörs av representanter för Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län och kommunerna i länet. Förankring ska ske i de politiska partierna.

 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anlita en särskild utredare som får ansvar för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer.

  Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver

  - den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
  - förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om samverkansorgan ska hanteras,
  - förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget,
  - förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt
  - förslag till tidplan för genomförande.

  Protokollsanteckning i landstingsstyrelsen, 2015-05-06
  Claus Zaar (SD) lämnade följande protokollsanteckning "Sverigedemokraterna kommer aldrig att gå med på att en ansökan om Kalmar läns landstings omvandling till en regionkommun i förlängningen leder fram till att hela eller delar av nuvarande Kalmar läns område uppgår i en eller flera storregioner utan en föregående folkomröstning, där hänsyn även tas till resultatet i de olika nuvarande landstingsvalkretsarna".

21. Utvärdering av regional kollektivtrafik
Diarienummer 110013/19

Förslag till beslut

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, daterat den 29 oktober 2011.

Utvärderingen ska redovisas i landstingsfullmäktige och i primärkommunala nämnden i början av 2016.

22. Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum
Diarienummer 150277

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum.

23. Initiativ – utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 130661

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna.

 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten 2015.

24. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Linköping
Diarienummer 150019/26

25. Begäran om entledigande samt val av ledamot i styrelsen för NTF-förbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län
Diarienummer 150019/27

26. Anmälningsärenden
- Medborgarförslag 1/2015 om att fakturautskicket vid läkarbesök ska göras via e-post, diarienummer 150111.

- Medborgarförslag 2/2015 om att få asylsökande med sjukvårdskompetens i arbete så fort som möjligt, diarienummer 150120.

- Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik, diarienummer 15020.

- Medborgarförslag 26/2014 om drop in-laboratorium på länssjukhuset i Kalmar, diarienummer 140810.

- Information om SKL:s ordinarie kongress.

- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lilian Karlsson (V).

- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eva Karlström (M).

- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Annika Carlsson Wistedt (MP).

- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lars Rosén (SD).

- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Anne Bünsow (SD).

- Motion 5/2015 förebygga våld i nära relationer

- Motion 6/2015 gratis preventivmedel för unga