Startsida/Politik & påverkan/Kallelser och handlingar 2015/Landstingsfullmäktige 2015-09-30

Landstingsfullmäktige 2015-09-30

Datum: Onsdag 30 september 2015
Tid: 9:00
Plats: Stufvenäs, Söderåkra

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Reglemente för landstingets patientnämnd
Diarienummer 140266

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för landstingets i Kalmar län patientnämnd att gälla från och med den 1 december 2015.

5. Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 140494

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:
1. Bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige. Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.

2. Godkänna förslag till förbundsordning.

3. Godkänna samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting enligt bilaga 2.

4. Inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.

5. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till kommunalförbundets förfogande.

6. Inbetala 20 % av kommunalförbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5b.

7. Uppdra till regionala samverkansnämnden att nominera en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets styrelse.

8. Utse Lena Segerberg (S) till ledamot och Gudrun Brunegård (KD) till ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg för tiden 1 januari 2016 - 1 april 2019.

9. Den ekonomiska konsekvensen ska beaktas i Landstingsplanen 2016-2018.

6. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
Diarienummer 150091/5

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

7. Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 från Regionförbundet i Kalmar län

Förslag till beslut

Landstingstingsfullmäktige noterar den ekonomiska redovisningen i delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar län.

8. Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan
Diarienummer 150500 (tidigare diarienummer 0000753) ärendet är också kopplat till utredningsuppdrag 15/02 (diarienummer 150054)

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige antar Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan daterad den 13 augusti 2015 att gälla från och med den 1 november 2015.

2. Landstingsfullmäktige beslutar att det till representanter i pensionärsrådet och funktionshinderrådet ska utgå ersättning för dagarvode och reseersättning enligt gällande Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden (diarienummer 140266).

9. Justering i bolagsdokument för AB Transitio
Diarienummer 150313

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige godkänner ändringsavtalet för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna ändringsavtalet.

10. Initiativ – utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 130661

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten 2015.

11. Sammanträdesplan 2016
Diarienummer 150337

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt följande: 24 februari, 25 maj, 28 september och 23-24 november.

12. Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil
Diarienummer 140660

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil då ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil sågs över i samband med budgetarbetet 2014.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-06-09

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till medborgarförslaget. Landstingsstyrelsen avslog bifallsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag.

13. Medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor
Diarienummer 140789

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor med följande. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i den pågående översynen av nuvarande produkt- och prissystem.

14. Medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 140810

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar enligt följande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka frågan för att kunna ta ställning till om förslaget kan förverkligas under de kommande åren.

15. Medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail
Diarienummer 150111

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail eftersom det innebär en för stor säkerhetsrisk.

16. Medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens
Diarienummer 150120

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens med att landstinget redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner.

17. Medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse
Diarienummer 150446

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse. Landstinget strävar sedan några år tillbaka efter att vara kontantfria samt att ha en enhetlig hantering av betalningar.

18. Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor
Diarienummer 140733

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor med följande. Det finns redan idag möjlighet att få permissionsresor där kliniken eller motsvarande som initierar permissionen står för kostnaderna. Resan hanteras inte som färdtjänst men kan utföras med motsvarande servicenivå.

19. Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik
Diarienummer 150202

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16

Allianspartierna föreslog bifall till följande alternativyrkande: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas med som underlag i den fortsatta diskussionen om det nya pris- och biljettsystemet. Landstingsstyrelsen avslog alternativyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Allianspartierna till förmån för eget alternativyrkande.

20. Framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet
Diarienummer 150275 (150054)

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:
1. Från och med den 1 januari 2016 övertar landstinget ansvaret för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott från Regionförbundet i Kalmar län.

Landstingsfullmäktige godkänner för egen del ändringen i regionförbundets förbundsordning på det sätt att texten "att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag" utgår.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner ansvarsövergången.

2.Det ska inrättas en nämnd med 5 ledamöter med ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag. Nämnden ska ha ansvar för de ekonomiska anslag som regionförbundet tidigare fått från landstinget.

Förslag till reglemente och ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda ska redovisas i landstingsfullmäktige i november månad. De ekonomiska ramarna ska arbetas in i landstingsplanen för 2016-2018.

3. Landstingsdirektören får i uppdrag att
- ingå en överenskommelse med Regionförbundet om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara landstingets ansvar. Överenskommelsen ska redovisas i samband med budget och plan för 2016-2018.

- ta fram en tjänstemannaorganisation för det nya ansvarsområdet.

- tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län till kulturrådet anmäla förändring av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län samt en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel från och med 2016.

- snarast påbörja arbetet med att se över uppdragen till länets kulturinstitutioner för den kommande planperioden.
- I landstingsplanen föra in ett avsnitt som tydligt reglerar visioner, mål och ekonomisk planering för den kommande planperioden.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande ändringsyrkande: Sverigedemokraterna yrkar vad gäller punkt 2 i beslutsförslaget att antalet ledamöter i den föreslagna nämnden ändras från 5 till 11. Landstingsstyrelsen avslog ändringsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget ändringsförslag.

21. Information från Folkhögskoleverksamheten om utbildning i mänskliga rättigheter

22. Motion 3/2015 angående minskad byråkrati – mer patienttid
Diarienummer 150224

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2015 minskad byråkrati – mer patienttid, med att det inom landstinget pågår en översyn rörande minskad administration och dokumentation.

23. Motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting
Diarienummer 150280

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting med hänvisning till ett pågående arbete med att införa ett IT-stöd för kompetensplanering. IT-stödet planeras innehålla det motionen efterfrågar.

24. Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården
Diarienummer 140746

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2014 höj attraktiviteten inom pri­märvården med att flera av de förslag som lyfts fram i motionen finns i landstingsplanen för 2015 – 2017 och kommer utifrån detta vara prioriterade punkter.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16

Allianspartierna föreslog bifall till följande alternativyrkande:

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta ge landstingsdirektören i uppdrag att:

- Ta fram en plan för strategisk lönesättning med glesbygdstillägg vid fast anställning på särskilt utsatta hälsocentraler.

- Införa äldremottagningar på några utvalda platser i länet.

- Inrätta ett utbildningscenter inom primärvården för komplettering av kompetens hos utländska läkare och svenska läkare med utländsk läkarexamen.

- I kontakten med Sveriges Kommuner och Landsting agera för ett nationellt hyrläkarstopp.

Landstingsstyrelsen avslog alternativyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Allianspartierna till förmån för eget alternativyrkande.

25. Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer
Diarienummer 150377

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer i enlighet med redovisat yttrande.

26. Begäran om entledigande som ledamot/ersättare i landstings­fullmäktige

27. Val av ny ledamot i styrelsen för NTF-förbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län

28. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i Regionförbundets styrelse

29. Val av ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län

30. Val av ny nämndeman i förvaltningsrätten i Linköping för 2015

31. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i förvaltningsrätten i Växjö för 2015

32. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare landstingsfullmäktiges delegation för psykiatrivård

33. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i landstingsfullmäktige valberedning

34. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i Regionförbundets styrelse

35. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot och ordförande i landstingets patientnämnd

36. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i Länsstyrelsen i Kalmars Viltförvaltningsdelegation

37. Val av 8 nämndemän i kammarrätten i Jönköping 2016-2019

38. Val av 5 nämndemän i förvaltningsrätten i Linköping och 22 nämndemän till förvaltningsrätten i Växjö 2016-2019

39. Val av 8 nämndemän i Göta Hovrätt 2016-2019

40. Anmälningsärenden

- Motion 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län, diarienummer 150426.

- Medborgarförslag 7/2015 om solceller på Oskarshamns sjukhus, diarienummer 150406.

- Medborgarförslag 9/2015 om permissionsresor till patienter som vårdas palliativt, diarienummer 150489.

- Medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer, diarienummer 150510.

- Medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater, diarienummer 150535

- Medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett, diarienummer 150536

- Medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping, diarienummer 150549

- Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar, diarienummer 150558