Startsida/Politik & påverkan/Kallelser och handlingar 2015/Landstingsfullmäktige 2015-11-18--19

Landstingsfullmäktige 2015-11-18--19

Datum: Onsdag 18 november-Torsdag 19 november 2015
Tid: 9:00
Plats: Brofästet, Kalmar

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Medborgarförslag 7/2015 om installation av solceller på Oskarshamn sjukhus
Diarienummer 150406

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 7/2015 om installation av solceller på Oskarshamns sjukhus enligt följande. Landstinget i Kalmar län genomför kontinuerligt förnybara åtgärder vid sina fastigheter. En installation av solceller på Oskarshamns sjukhus planeras inte i nuläget men vid framtida nybyggnader inom fastigheten i Oskarshamn kommer lands-tinget, i enlighet med hållbarhetsriktlinjen för fastigheter, att överväga investering av solpanel för el.

5. Medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer
Diarienummer 150510

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer med att det under det senaste året har genomförts olika åtgärder för att frigöra audionomtid och för att möta öron- näs- och halsklinikens köproblematik.

Protokollsanteckning, landstingsstyrelsen 2015-10-28
Företrädarna för allianspartierna lämnade följande protokollsanteckning:
"Väntetiderna till audionom är som förslagsställaren mycket riktigt konstaterar oacceptabelt lång, vilket innebär att det är svårt att få rätt vård i tid. Landstingsalliansen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problemet, bland annat i samband med behandlingen av Landstingsplanen 2016-2018. Vi vill även att audionomer ska omfattas av LOV (Lagen om vårdval). En ökad tillgång på audionomer skulle innebära större valfrihet och bättre tillgänglighet inom denna verksamhet".

6. Medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett
Diarienummer 150536

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2015-10-28
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till följande ändringsförslag: "Landstingsfullmäktige bifaller medborgarförslag 12/2015 med beslut om att ge landstingsdirektören i uppdrag att införa ett förenklat parkerings-betalnings-system vid sjukhusparkeringarna för att minska stressen hos patienter vid besök på sjukhuset, med möjlighet att använda datumstämplad bussbiljett vid kallelse till sjukhusbesök som parkeringsbiljett." Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Folkpartiet liberalernas ledamöter till förmån för eget alternativförslag.

7. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015
Diarienummer 150092

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2015-01—08 till handlingarna.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-10-14
Allianspartierna föreslog bifall till följande tilläggsförslag: "Delårsrapporten som presenteras innebär att det återigen är stora underskott i verksamheterna som redovisas. I anslutning till rapporten finns inga åtgärdsförslag presenterade utan det följer mönster från tidigare år att landstingsstyrelsen föreslås uppmana förvaltningarna att vidta åtgärder för att komma i balans. Denna typ av beslut har styrelsen tagit i princip varje år utan effekt. Därför bör nu styrelsen komplettera sitt beslut med begäran om åtgärdsplaner. Med anledning av ovanstående yrkar vi att förvaltningar med underskott ska redovisa åtgärdsplaner för budget i balans till landstingsstyrelsens sammanträde i december".

Landstingsstyrelsen avslog tilläggsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Allianspartiernas ledamöter till förmån för eget tilläggsförslag.

8. Landstingsplan 2016-2018 med årsbudget för 2016
Diarienummer 150620

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2016-2018 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2016, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.

2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.

3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 11:37 kronor per skattekrona.

4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2016, bilaga 6.

5. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa i enlighet med bilaga att gälla från och med 1 januari 2016, bilaga 7.

6. Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2016 till 1 135 kronor med ett tilläggsbelopp om 62 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.

7. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2016 till de politiska partierna, bilaga 8.

Punkterna 4,5 och 7 föreslås förklaras omedelbart justerade av landstingsfullmäktige.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-10-28
Allianspartiernas ledamöter föreslog bifall till Allianspartiernas förslag till budget och tillhörande förslag 1-57. Claus Zaar (SD) föreslog bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och tillhörande förslag 1-37. Landstingsstyrelsen avslog allianspartiernas förslag till budget och förslagen 1-4, 5:2, 5:3, 6-33, 35-39, 41, 43-57 . Landstingsstyrelsen avslog Sverigedemokraternas förslag till budget och tillhörande förslag 1-37.

Mot beslutet reserverade sig Allianspartiernas ledamöter och Claus Zaar (SD) till förmån för egna förslag.

9. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor
Diarienummer 150027

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-10-28
Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade till Pierre Edström (FP) till förmån för bifall till motionen.

10. Motion 2/2015 Utred möjligheterna att införa barntraumateam och vuxentraumateam
Diarienummer 150206

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2015 Utred möjligheterna att införa barntraumateam och vuxentraumateam med att landstingsdirektören ges i uppdrag att upprätta landstingsövergripande riktlinjer/rutiner för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav om särskilt beaktande av barns behov av information, råd och stöd enligt 2 g § hälso- och sjukvårdslagen.

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-10-14
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Christer Jonsson (C) till förmån för bifall till motionen.

11. Motion 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län
Diarienummer 150426

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motionen 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län med att ett liknande utvecklingsarbete redan pågår i landstinget i samverkan med länets kommuner i "Bättre liv för mest sköra äldre i Kalmar län".

Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-10-14
Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Pierre Edström (FP) och Claus Zaar (SD) till förmån för bifall till motionen.

12. Utredningsuppdrag 14/06 – Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige kompletterar Riktlinjer för hjälpmedels-förskrivning enligt landstingsservice förslag.

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.

13. Redovisning av förstudier avseende renovering av lokaler för behandlingsbad vid Länssjukhuset i Kalmar, ombyggnad för utökat reservkraftsystem vid Länssjukhuset i Kalmar samt utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus
Diarienummer 150623

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att genomföra renovering enligt redovisat underlag för genomförandebeslut avseende behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar.

Landstingsfullmäktige anvisar 13,5 Mkr för genomförande av renovering av behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar.

2. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med IT-förvaltningen genomföra om- och tillbyggnad av utökad reservelkraft enligt redovisat underlag för genomförandebeslut vid Länssjukhuset i Kalmar.

Landstingsfullmäktige anvisar 10 Mkr för genomförandet av om- och tillbyggnad av utökad reservelkraft vid Länssjukhuset i Kalmar.

3. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att genomföra utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus redovisat underlag för genomförandebeslut.

Landstingsfullmäktige anvisar 2 Mkr för genomförande av utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus.

14. Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning
Diarienummer 150630

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att i Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning ska göras följande ändringar och tillägg:

- Under rubriken "Yrkeskategorier som utifrån grundkompetens är tänkbara förskrivare" ska ortopedingenjör läggas till.

- Under rubriken "Ekonomi" ska som en andra mening läggas till att "Ett undantag är kostnaden för ortopedtekniska produkter som ska belasta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen centralt".

- Under rubriken "Förskrivningsrätt och förskrivare" ska som ett andra stycke läggas till "Privatpraktiserande vårdgivare har förskrivningsrätt endast när särskilt beslut fattats därom. Inom hälsoval är privata hälsocentraler förskrivare på samma villkor som offentliga hälsocentraler. Beslut för övriga privata vårdgivare fattas av planeringsenheten".

Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2016.

15. Försäljning av den avstyckade fastigheten Kungsljuset 4 till Kalmarhem
Diarienummer 120359

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 till Kalmarhem AB till en köpeskilling av 24 000 000 kr.

16. Reglemente för kulturnämnden samt ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda
Diarienummer 150275

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige antar Reglemente för kulturnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2016.

2. Landstingsfullmäktige beslutar att komplettera bestämmelserna om ersättning till de förtroendevalda med följande under rubriken Arvoden/årsarvoden:

Kulturnämnden
ordförande            20 % av riksdagsledamots arvode.
vice ordförande     75 % därav.

Besluten gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner övergången av ansvar för den regionala kulturverksamheten från Regionförbundet till Landstinget i Kalmar län.

17. Val av ett ombud och en ersättare att företräda landstinget vid bolagsstämma i Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2016

18. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2016 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. 2017 års ordinarie bolagsstämma

19. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2016

20. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Kommittén för stiftelsen landstingets Nödhjälpsfond för 2016

21. Val av en ledamot för NTF-förbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län

22. Val av ersättare i Länsstyrelsen i Kalmars Viltförvaltningsdelegation

23. Val av 5 ledamöter för kulturnämnden

24. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

25. Anmälningsärenden
- Motion 8/2015 Närtrafiken i Kalmar län.
- Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar.
- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Bo Andersson (V).
- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Christian Nytorpet (KD).
- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Elisabeth Englund (KD).
- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Per Olov Vickius (SD).
- Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjerstin Berggren (SD).
- Ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Mikael Svärdshammar (SD).