Landstingsstyrelsen 2015-06-03

Datum: Onsdag 3 juni 2015
Tid: 08:45
Plats: Strand hotell, Borgholm
Lokal: Seglarrummet

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Lennart Hellström (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Skrivelse till Trafikverket angående Stångådals- och Tjustbanan
Diarienummer 150394

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ställer sig bakom Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse till Trafikverket.

Landstingsfullmäktige förutsätter att Trafikverket fullföljer sin del av avtal om upprustning av Stångådals- och Tjustbanorna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.