Landstingsstyrelsen 2015-06-09

Datum: Tisdag 9 juni 2015
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13. Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

Formella punkter

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare och tid för justering
Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 16 juni 2015.

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Krister Björkegren, kl 10.00.

4. Redovisning av köfri vård och sommarsituationen 2015
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg och Ragnhild Holmberg, kl 10.30.

5. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl 11.15.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Yttrande över Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)
Diarienummer 150180

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

7. Yttrande över Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Diarienummer 150237

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (Ds 2015:20). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

8. Yttrande över rapport från Socialstyrelsen: Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar – S2014/6869/SF
Diarienummer 150256

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Landstingets faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar – S2014/6869/SF. Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

9. Yttrande över betänkandet För kvalitet – Med gemensamt ansvar
(SOU 2015:17)
Diarienummer 150257

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

10. Yttrande över Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
Diarienummer 150272

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

11. Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Diarienummer 150276

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

12. Yttrande över delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)
Diarienummer 150215

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem inom hälso- och sjukvården (SOU 2015:14). Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

13. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-3015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

14. Utredningsuppdrag 14/20 En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att uppdrag 14/20 om en särskild utvecklingsplan för Tjustbanan ska samordnas med uppdrag 13/3 Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i Kalmar län.

15. Utredningsuppdrag 15/14 En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården, delrappport
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över uppdrag 15/14, En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården.

Rapporten innebär att en landstingsövergripande arbetsgrupp kommer att bildas för att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen ska redovisas i december 2015.

16. Utredningsuppdrag 15/18 Tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsbolag
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/18 om en tidsatt handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag.

2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för att minimera behovet av bemanningsföretag.

Landstinget i Kalmar län ska minst halvera kostnaden för bemanningsföretag 2017, utifrån kostnaden 2014.

Föredragning av Peter Rydasp, personaldirektör, tid 20 minuter.

17. Utredningsuppdrag 15/22 Att utreda om kulturcheckar kan erbjudas landstingets medarbetare
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 15/22 – utredning om kulturcheckar kan erbjudas landstingets medarbetare.

18. Svar över granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag
Diarienummer 150072

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen antar yttrandet som sitt svar på revisorernas granskningsrapport av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att återrapportera uppföljningen av vidtagna åtgärder till landstingsstyrelsen i samband med rapportering av det interna kontrollarbetet i Landstingets årsredovisning.

19. Granskning av landstingets informationssäkerhet
Diarienummer 150246

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 16 september 2015.

20. Anslag för inköp av ny syntolkningsutrustning
Diarienummer 150018

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen anslår 25 000 kronor i bidrag till Synskadades Riksförbund Kalmar län för medfinansiering vid inköp av ny syntolkningsutrustning.

2. Finansiering sker ur landstingsstyrelsen anslag för oförutsett 2015.

21. Sammanträdesplan 2016
Diarienummer 150337

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 2015 för landstingsstyrelsen samt landstingsstyrelsens arbetsut­skott/budgetberedning enligt redovisat förslag.

2. Landstingsstyrelsen föreslår att Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt följande: 24 februari, 25 maj,
28 september och den 23-24 november.

22. Reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Diarienummer 150335

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

2. Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna den reviderade samverkansöverenskommelsen.
Överenskommelsen överlämnas till Socialstyrelsen.

23. Delegationsärenden
Protokoll från presidiemöte den 27 april 2015.

24. Anmälningsärenden
Skrivelse från Öresundståg AB – hembud av aktier. Diarienummer 140447/2.

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsstyrelsen den 6 maj 2015.
- Landstingets patientnämnd den 14 april 2015.
- Läkemedelskommittén den 25 mars och den 22 april 2015.

Inkomna och avgivna skrivelsen (se bifogad förteckning)

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

25. Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil
Diarienummer 140660

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil då ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil sågs över i samband med budgetarbetet 2014.

26. Medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor
Diarienummer 140789

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor med följande. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i den pågående översynen av nuvarande produkt- och prissystem.

27. Medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 140810

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar enligt följande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka frågan för att kunna ta ställning till om förslaget kan förverkligas under de kommande åren.

28. Medborgarförslag 1/2015 om fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail
Diarienummer 150111

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail eftersom det innebär en för stor säkerhetsrisk.

29. Medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens
Diarienummer 150120

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens då landstinget redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner.

30. Motion 3/2015 Minska byråkrati – per patienttid
Diarienummer 150224

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2015 minskad byråkrati – mer patienttid, med att det inom landstinget pågår översyn och arbete rörande minskad administration och dokumentation.

31. Motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting
Diarienummer 150280

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion, 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting med hänvisning till ett pågående arbete med att införa ett IT-stöd för kompetensplanering. IT-stödet planeras innehålla det motionen efterfrågar.

32. Reglemente för landstingets patientnämnd
Diarienummer 140266

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för landstingets i Kalmar län patientnämnd att gälla från och med den 1 juli 2015.

33. Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 140494

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:

1. Bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige. Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting

2. Godkänna förslag till förbundsordning.

3. Godkänna samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting enligt bilaga 2

4. Inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.

5. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till kommunalförbundets förfogande.

6. Inbetala 20 % av kommunalförbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5b.

7. Uppdra till regionala samverkansnämnden att nominera en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets styrelse.

8. Utse en ledamot och en ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg för tiden 1 januari 2016 - 1 april 2019.

9. Den ekonomiska konsekvensen ska beaktas i Landstingsplanen
2016-2018.