Landstingsstyrelsen 2015-09-16

Datum: Onsdag 16 september 2015
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

Formella punkter

1. Godkännande av dagordning

2. Val av justerare och tid för justering
Malin Sjölander (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 22 september 2015.

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Ylva Gorton, kl. 10:00.

4. Redovisning av köfri vård samt sommaren 2015
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg och Johan Rosenqvist, kl. 10:20.

5. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:20.

6. Information om journal på nätet
Föredragning av Christina Edward kl. 11:40.

Beslutsärenden till styrelsen

7. Yttrande över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
Diarienummer 150336

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). Yttran­det överlämnas till Justitiedepartementet.

8. Yttrande över remiss avseende Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik
Diarienummer 150352

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik - Sydtaxan. Yttran­det överlämnas till Länstrafiken Kronoberg.

9. Redovisning av inventering av inomhusklimat i samtliga lokaler där landstinget bedriver verksamhet och utifrån inventeringen ta fram en plan för hur ett gott inomhusklimat ska åstadkommas på samtliga arbetsplatser (Motion 5/2014 uppdrag från landstingsfullmäktige den 11 mars 2015, § 12)
Diarienummer 140552

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner redovisad handlingsplan för inomhusmiljön i landstingets lokaler.

10. Granskning av hur FN:s barnkonvention beaktas och efterlevs inom landstinget
Diarienummer 150176

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande över revisorernas granskning av hur FN:s barnkonvention beaktas och efterlevs inom landstinget som sitt svar. Yttrandet överlämnas till landstingets revisorer.
Föredragning av Anders Björkman ordförande, Tommy Englund vice ordförande, landstingsrevisorerna och Tomas Sandberg, revisionschef,
tid ca 10 minuter.

11. Granskning av landstingets betalningsrutiner
Diarienummer 150230

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på revisorernas granskningsrapport av landstingets betalningsrutiner. Yttrandet överlämnas till landstingets revisorer.
Föredragning av Anders Björkman ordförande, Tommy Englund vice ordförande, landstingsrevisorerna och Tomas Sandberg, revisionschef,
tid ca 10 minuter.

12. Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 150246

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på revisorernas granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län. Yttrandet överlämnas till landstingets revisorer.
Föredragning av Anders Björkman ordförande, Tommy Englund vice ordförande, landstingsrevisorerna och Tomas Sandberg, revisionschef,
tid ca 10 minuter.

13. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

14. Utredningsuppdrag 15/01 – En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen.

2. Landstingsstyrelsen antar införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen.

15. Utredningsuppdrag 15/02 – En handlingsplan utifrån strategin för medborgare-, patient- och närståendemedverkan
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/02 – En handlingsplan utifrån strategin för medborgare, patient- och närståendemedverkan.

2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården: genom medborgare-, patient- och närstående-medverkan, i enlighet med Utvecklings- och folkhälsoenhetens förslag.

16. Utredningsuppdrag 15/13 – En bred analys av landstingets behov av paramedicinsk kompetens
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/13 – En bred analys av landstingets behov av paramedicinsk kompetens.

2. Landstingsstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen i uppdrag att i samverkan:

- Under hösten 2015 påbörja arbetet med de identifierade utvecklings-områdena "psykiatrins behov av paramedicinsk insats" och "intern nivåstrukturering". Utvecklingsarbetet innefattar att fördelningen av nuvarande paramedicinska länsresurser ses över och vid behov omfördelas.

- Breddinföra Fysioterapeut som första kontakt i primärvård, i takt med att ekonomin tillåter.

- Stödja införande av internetbaserade stöd- behandlingsmetoder som kan ges via digitala "E-hälsotjänster" så att de blir en del av de insatser som paramedicinska aktörerna tar stöd av.
- Tillsammans med IT-förvaltningen och med hänsyn till pågående regional IT-samverkan se överförutsättningarna för en gemensam struktur för vårddokumentation.

17. Utredningsuppdrag 15/24 – Förenklad procedur kring kostersättning för barn med glutenintolerans
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/24 – Förenklad procedur kring kostersättning för barn med glutenintolerans.

18. Reglemente för pensionärsrådet i Kalmar län
Diarienummer 140266

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar Reglemente för pensionärsrådet i Kalmar län att gälla från och med den 1 november 2015.

18b. Förordnande som biträdande smittskyddsläkare

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen utser Lisa Labbé Sandelin som biträdande smittskyddsläkare från och med den 1 oktober 2015.

18c Utbildning i yrkessvenska och språkpraktik för nyanlända

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att planera för ytterligare två utbildningsomgångar för nyanlända att läsa yrkessvenska och erhålla språkpraktik.

2. Kostnaden för två utbildningsomgångar, med start hösten 2015, ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda medel med 490 000 kronor för 2015. För 2016 får kostnaderna arbetas in i landstingsplanen.

19. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidium den 8 juni 2015.

 20. Anmälningsärenden
- Landstingsfullmäktige den 4 juni 2015.
- Landstingsstyrelsen den 9 juni 2015.
- Bildningsförvaltningens förvaltningsråd den 3 juni 2015.
- Folkhälsoutskottet den 13 maj 2015.
- Landstingets patientnämnd den 10 juni 2015.
- Revisorerna den 22 maj 2015.
- Centrala samverkansrådet den 13 mars samt den 27 maj 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott den 8 september 2015.

21. Val av kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning
Diarienummer 150542

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen utser Anders Henriksson (S) samt Christer Jonsson (C) som kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning.

Beslutsärenden till fullmäktige

 22. Redovisning av utredningsuppdrag 15/15 – Utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet
Diarienummer 150275 (150054)

Förslag till beslut

1. Från och med den 1 januari 2016 övertar landstinget ansvaret för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott från Regionförbundet i Kalmar län.

Landstingsfullmäktige godkänner för egen del ändringen i regionförbundets förbundsordning på det sätt att texten "att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag" utgår.

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner ansvarsövergången.

2. Landstingsfullmäktige beslutar att det ska inrättas en nämnd med 5 ledamöter med ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag. Nämnden ska ha ansvar för de ekonomiska anslag som regionförbundet tidigare fått från landstinget.

Förslag till reglemente och ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda ska redovisas i landstingsfullmäktige i november månad. De ekonomiska ramarna ska arbetas in i landstingsplanen för 2016-2018.

3. Landstingsdirektören får i uppdrag att

- ingå en överenskommelse med Regionförbundet om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara landstingets ansvar. Överenskommelsen ska redovisas i samband med budget och plan för 2016-2018,

- ta fram en tjänstemannaorganisation för det nya ansvarsområdet,

- tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län till kulturrådet anmäla förändring av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län samt en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel från och med 2016,

- ta fram en modell för samverkan med kommunerna på kulturområdet.

- snarast påbörja arbetet med att se över uppdragen till länets kulturinstitutioner för den kommande planperioden,

- I landstingsplanen föra in ett avsnitt som tydligt reglerar visioner, mål och ekonomisk planering för den kommande planperioden.

23. Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan
Diarienummer 150500 (tidigare diarienummer 0000753) ärendet är också kopplat till utredningsuppdrag 15/02 (diarienummer 150054)

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen upphäver tidigare beslut om ersättning till handikapporganisationernas representanter i samverkansorgan, projektgrupper med flera (diarienummer 0000753) från den tidpunkt då landstingsfullmäktige fattar beslut enligt punkt 2.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige anta Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan daterad den 13 augusti 2015 att gälla från och med den 1 november 2015.

3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att det till representanter i pensionärsrådet och funktionshinderrådet ska utgå ersättning för dagarvode och reseersättning enligt gällande Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden (diarienummer 140266).

24. Medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse
Diarienummer 150446

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse. Landstinget strävar sedan några år tillbaka efter att vara kontantfria samt att ha en enhetlig hantering av betalningar.

25. Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor
Diarienummer 140733

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor, med hänvisning till att möjlighet för beviljande av permissionsresa av kliniken redan finns

26. Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik
Diarienummer 150202

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik.

27. Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården
Diarienummer 140746

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2014 höj attraktiviteten inom pri­märvården med att flera av de förslag som lyfts fram i motionen finns i landstingsplanen för 2015 – 2017 och kommer utifrån detta vara prioriterade punkter.

28. Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer
Diarienummer 150377

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer i enlighet med redovisat yttrande.

29. Justering i bolagsdokument för AB Transitio
Diarienummer 150313

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige godkänner ändringsavtalet för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna ändringsavtalet.

30. Anmälningsärenden

- Motion 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län, diarienummer 150426.

- Medborgarförslag 7/2015 om solceller på Oskarshamns sjukhus, diarienummer 150406.

- Medborgarförslag 9/2015 om permissionsresor till patienter som vårdas palliativt, diarienummer 150489.

- Medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer, diarienummer 150510.