Landstingsstyrelsen 2015-10-14

Datum: Onsdag 14 oktober 2015
Tid: 13:15
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Pierre Edström (FP) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 26 oktober 2015.

3. Landstingets anslag för oförutsett

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Läget avseende bemanning
Föredragning på landstingsstyrelsen den 14 oktober 2015 av Peter Rydasp,
tid kl. 13.15 - 13.30.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

5. Yttrande över slutbetänkande En kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24)
Diarienummer 150319

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.

6. Yttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet
Diarienummer 150449

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

7. Yttrande över remiss Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket
Diarienummer 150258

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Socialdepartementets remiss S2011/8290/FS: Insatser för att förbättra patient-säkerheten vid generiskt utbyte. Rapport från Läkemedelsverket daterad den 28 maj 2015. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

8. Yttrande över remiss om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
Diarienummer 150473

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen tillstyrker förslaget till ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen i sin helhet. Beslutet överlämnas till Socialdepartementet.

9. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

10. Utredningsuppdrag 15/03 – En strategi för tobaksfritt län 2025
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/03 – Strategi för ett tobaksfritt län 2025.

2. Landstingsstyrelsen godkänner Strategi för ett tobaksfritt län 2025 att gälla från och med den 1 januari 2016.

3. Landstingsdirektören får i uppdrag att initiera dialog med länets kommuner och andra regionala aktörer om att med gemensamma insatser verka för ett tobaksfritt län 2025.

11. Utredningsuppdrag 15/06 - En plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till god geografisk tillgänglighet nära invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/06 – En plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till bättre geografisk tillgänglighet nära invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns.

2. Landstingsstyrelsen antar handlingsplanen i enlighet med Utvecklings- och folkhälsoenhetens förslag.

3. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att verkställa handlingsplanen.

12. Utredningsuppdrag 15/08 – Bildandet av nationellt kompetenscenter för asylsökande barn
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner redovisning av uppdrag 15/8 – Bildandet av nationellt kompetenscenter för asylsökande barn.

2. Redovisningen innebär att målsättningen för verksamheterna som berörs är att fortsatt hålla god kvalitet med hög tillgänglighet och att därmed fungera som förbild för liknande verksamheter i övriga delar av landet.

13. Utredningsuppdrag 15/09 - En handlingsplan för genomförandet av vårdkontrakt/vårdöverenskommelser
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner utredningsrapport om utredningsuppdrag 15/09 - En handlingsplan för genomförandet av vårdkontrakt/vårdöverenskommelser.

Rapporten innebär att vårdöverenskommelse "Stöd för samtal och planering" godkänns och ska implementeras i landstingets alla verksamheter.

14. Utredningsuppdrag 15/11 - Förutsättningar för en länsjour inom kardiologi
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 15/11- Förutsättningar för en länsjour inom kardiologi.

15. Utredningsuppdrag 15/16 – Hur länets kliniska träningscenter för primärvården ska utvecklas
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/16 – Hur landstingets kliniska träningscenter för primärvården ska utvecklas.

16. Utredningsuppdrag 15/21 – Effekterna av införandet "Rätt vårdadministration på rätt nivå"
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 15/21 – Effekterna av införandet av rätt vårdadministration på rätt nivå. Slutredovisning sker vid landstingsstyrelsen i juni 2016.

17. Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt LOB (lagen om berusade)
Diarienummer 140694

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län, kommunerna i Kalmar län och polisen kring personer som omhändertagits enligt LOB (Lagen om berusade).

2. Landstingsstyrelsen ger landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

18. Interkommunala ersättningar 2016, för utbildning vid folkhögskolor med annan huvudman än Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 150513

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar att följande ska gälla för interkommunala ersättningar för utbildning vid folkhögskolor med annan huvudman än Landstinget i Kalmar län, för år 2016:

1. Ersättning utgår till andra landsting eller till annan huvudman för utbildningar vid folkhögskola, 15 veckor eller längre. Ersättningen utgår med ett schablonbelopp på 385 kronor/deltagarvecka för budgetåret 2016.

2. Utbetalning sker utifrån den faktiska utbildningstiden vid studieuppehåll och studieavbrott.

3. Det landsting där den studerande är folkbokförd den dagen utbildningen startar har betalningsansvar för hela kursen.

19. Delegationsärenden

Protokoll från presidiemöte den 20 augusti, 1 september, 15 september samt den 22 september 2015.

20. Tilläggspremie avseende 2015 till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Diarienummer 140734

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

21. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:

- Landstingsstyrelsen den 16 september 2015.
- Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 15 september 2015.
- Landstingets revisorer den 23 september 2015.
- Läkemedelskommittén den 20 maj, 17 juni samt 19 augusti 2015.
- Personaldelegationen den 22 maj 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning)

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

22. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015
Diarienummer 150092

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen uppdrar åt förvaltningar som uppvisar underskott i prognosen efter delårsbokslut t.o.m. augusti 2015 att vidta åtgär­der för att begränsa underskottet 2015 och anpassa kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar

I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet ska detta föreläggas landstingsstyrelsen för beslut.

2. Landstingsstyrelsen uppmanar förvaltningarna att ytterligare fokusera på att uppnå de verksam­hetsmässiga målen i landstingsplanen.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar enligt följande:

3. Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2015-01—08 till handlingarna.

Bilaga utdelas senare.

Föredragning på landstingsstyrelsen den 14 oktober 2015 av
Ingeborg Eriksson Gunnarsson.

23. Motion 2/2015 Utred möjligheterna att införa barntraumateam och vuxentraumateam
Diarienummer 150206

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2015 Utred möjligheterna att införa barntraumateam och vuxentraumateam med att landstingsdirektören ges i uppdrag att upprätta riktlinjer/rutiner för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav om särskilt beaktande av barns behov av information, råd och stöd enligt 2 g § hälso- och sjukvårdslagen.

24. Motion 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län
Diarienummer 150426

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar motionen 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län med att ett liknande utvecklingsarbete redan pågår i landstinget i samverkan med länets kommuner i "Bättre liv för mest sköra äldre i Kalmar län".

25. Medborgarförslag 7/2015 om installation av solceller på Oskarshamns sjukhus
Diarienummer 150406

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 7/2015 om installation av solceller på Oskarshamns sjukhus enligt följande. Landstinget i Kalmar län genomför kontinuerligt förnybara åtgärder vid sina fastigheter. En installation av solceller på Oskarshamns sjukhus planeras inte nuläget men vid framtida nybyggnader inom fastigheten i Oskarshamn kommer landstinget, i enlighet med hållbarhetsriktlinjen för fastigheter, att överväga investering av solpanel för el.

26. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 8/2015 Närtrafiken i Kalmar län, diarienummer 150547.
- Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar, diarienummer 150558.