Landstingsstyrelsen 2015-10-28

Datum: Onsdag 28 oktober 2015
Tid: 10:30
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Gudrun Brunegård (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli 9 november 2015.

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning på landstingsstyrelsen den 28 oktober 2015 av Lena Hagman,
kl 10.30.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning på landstingsstyrelsen den 28 oktober 2015 av Lars Mattson, Florence Eddyson-Hägg och Bente Transö, kl 10.50.

5. Lägesrapport avseende asyl- och flyktingsituationen i länet
Föredragning på landstingsstyrelsen av Krister Björkegren och Christer Holmgren, kl 11.45.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Yttrande över Kristdemokraternas skrivelse angående utveckling av asyl- och flyktingsjukvården
Diarienummer 150527

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen besvarar Kristdemokraternas skrivelse med vad som framgår i Primärvårdsförvaltningens yttrande. Skrivelsen föranleder i övrigt ingen åtgärd.

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

8. Utredningsuppdrag 13/03 - Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet, delrapport (samordnas med utredningsuppdrag 14/20 - En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän)
Diarienummer 130022, 140072

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag

13/21 -Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet samt utredningsuppdrag 14/20 - En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän.

Muntlig föredragning på landstingsstyrelsen den 28 oktober 2015 av Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, tid 15 minuter.

 9. Utredningsuppdrag 14/06 – Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel
Diarienummer 140072

Förslag till beslut I landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 14/06 - Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel.

Förslag till beslut i landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige beslutar att komplettera Riktlinjer för hjälpmedels-förskrivning enligt landstingsservice förslag.

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.

10. Utredningsuppdrag 15/07 – En handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/07 – Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer.

2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för landstingets arbete med att minska våld i nära relationer.

11. Överenskommelse mellan landstingsstyrelsen och Folktandvården 2016 samt Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 2016 och Uppdrags-beskrivning för Folktandvården i Kalmar län
Diarienummer 150606

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen antar Överenskommelse mellan landstingsstyrelsen och Folktandvården för 2016.

2. Landstingsstyrelsen antar Riktlinjerna för barn- och ungdomstandvård 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016.

3. Landstingsstyrelsen antar uppdatering av Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2016.

12. Ändring i sammanträdesplan 2016
Diarienummer 150337

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen gör följande ändringar i sammanträdesplanen för 2016:
- Landstingsstyrelsen flyttas från den 2 november till den 31 oktober 2016.
- Landstingsstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning flyttas från den
20 oktober till den 21 oktober 2016.

13. Delegationsärenden

Protokoll från presidiemöte den 28 september och 5 oktober 2015.

14. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsfullmäktige den 30 september 2015.
- Folkhälsoutskottet den 2-3 september 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

15. Landstingsplan 2016-2018 med årsbudget för 2016
Diarienummer 150620

Förslag till beslut

 1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2016-2018 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2016, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.

2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.

3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 11:37 kronor per skattekrona.

4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2016, bilaga 6.

5. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa i enlighet med bilaga att gälla från och med 1 januari 2016, bilaga 7.

6. Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2016 till 1 135 kronor med ett tilläggsbelopp om 62 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.

7. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2016 till de politiska partierna, bilaga 8.

Punkterna 4,5 och 7 föreslås förklaras omedelbart justerade av landstingsfullmäktige.

16. Redovisning av förstudier avseende renovering av lokaler för behandlingsbad vid Länssjukhuset i Kalmar, ombyggnad för utökat reservkraftsystem vid Länssjukhuset i Kalmar samt utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus
Diarienummer 150623

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att genomföra renovering enligt redovisat underlag för genomförandebeslut avseende behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar.

Landstingsfullmäktige anvisar 13,5 Mkr för genomförande av renovering av behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar.

2. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med IT-förvaltningen genomföra om- och tillbyggnad av utökad reservelkraft enligt redovisat underlag för genomförandebeslut vid Länssjukhuset i Kalmar.

Landstingsfullmäktige anvisar 10 Mkr för genomförandet av om- och tillbyggnad av utökad reservelkraft vid Länssjukhuset i Kalmar.

3. Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att genomföra utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus redovisat underlag för genomförandebeslut.

Landstingsfullmäktige anvisar 2 Mkr för genomförande av utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus.

17. Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning
Diarienummer 150630

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar att i Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning ska göras följande ändringar och tillägg:

- Under rubriken "Yrkeskategorier som utifrån grundkompetens är tänkbara förskrivare" ska ortopedingenjör läggas till.

- Under rubriken "Ekonomi" ska som en andra mening läggas till att "Ett undantag är kostnaden för ortopedtekniska produkter som ska belasta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen centralt".

- Under rubriken "Förskrivningsrätt och förskrivare" ska som ett andra stycke läggas till "Privatpraktiserande vårdgivare har förskrivningsrätt endast när särskilt beslut fattats därom. Inom hälsoval är privata hälsocentraler förskrivare på samma villkor som offentliga hälsocentraler. Beslut för övriga privata vårdgivare fattas av planeringsenheten".

Ändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2016.

18. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor
Diarienummer 150027

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor.

19. Medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett
Diarienummer 150536

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett.

20. Medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer
Diarienummer 150510

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer med att det under det senaste året har genomförts olika åtgärder för att frigöra audionomtid och för att möta öron- näs- och halsklinikens köproblematik.

21. Försäljning av den avstyckade fastigheten Kungsljuset 4 till Kalmarhem
Diarienummer 120359

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner köpekontraktet gällande överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 till Kalmarhem AB till en köpeskilling av 24 000 000 kr

22. Reglemente för kulturnämnden samt ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda
Diarienummer 150275

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige antar Reglemente för kulturnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2016.

2. Landstingsfullmäktige beslutar att komplettera bestämmelserna om ersättning till de förtroendevalda med följande under rubriken Arvoden/årsarvoden:

Kulturnämnden
ordförande           20 % av riksdagsledamots arvode

vice ordförande    75 % därav.

Besluten gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner övergången av ansvar för den regionala kulturverksamheten från Regionförbundet till Landstinget i Kalmar län.