Landstingsstyrelsen

Datum: Onsdag 18 november 2015
Tid: 08:40
Plats: Brofästet, Kalmar

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Claus Zaar (SD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på Brofästet 18 november 2015.

3. Regionsamverkan Sydsverige

1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom förslag till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige.

2. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom förslag till budget och medlemsavgifter.

3. Landstingsfullmäktige väljer xx, xx, xx och xx till representantskapet. Landstingsstyrelsens ordförande väljs som landstingets ledamot i styrelsen. Xx väljs som landstingets ersättare i styrelsen.

4. Landstingsfullmäktige avsätter 150 000 kronor för år 2016 ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda medel och 150 000 kronor för år 2017 arbetas in i landstingsplan 2017-2019 och budget 2017.

5. Landstingsfullmäktige begär utträde ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan Sydsverige.

6. Landstingsfullmäktige överlåter beslutanderätten i fråga om nominering till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige till landstingsstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4. Återrapportering framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet