Landstingsstyrelsen 2015-12-14

Datum: Måndag 14 december 2015
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli 21 december 2015. 

Informationsärenden

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Ylva Gorton och Per-Åke Jarnheimer, kl.10:00

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl.10:30

5. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl.11:15.

6. Information om utvärdering av regional kollektivtrafik
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl.11:30
Diarienummer 150764

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

8. Utredningsuppdrag 14/12 – Förslag till åtgärder när utvärdering av initiativet med hälsosamtal enligt modellen Hälsokurvan i Jönköpings och Östergötlands läns landsting redovisats och när ekonomin så tillåter
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag
14/12 – Förslag till åtgärder när utvärdering av initiativet med hälsosamtal enligt modellen Hälsokurvan i Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Östergötland redovisats och när ekonomin så tillåter.

2. Landstingsstyrelsen ger i uppdrag åt landstingsdirektören att fortsätta det regionala utvecklingsarbetet med digital lösning för hälsosamtalen och därefter koppla på metodiken när ekonomin så tillåter.

9. Utredningsuppdrag 15/04 – En handlingsplan för köfri vård 2018
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsens godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/04- En handlingsplan för köfri vård 2018.

2. Landstingsstyrelsen antar Strategi för köfri vård 2018, daterad den
10 november 2015.

3. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplan för köfri vård 2018, daterad den
10 november 2015.

4. Återredovisning av handlingsplanen ska ske till landstingsstyrelsen den
7 december 2016.

10. Utredningsuppdrag 15/14 – En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsens godkänner redovisning av utredningsuppdrag 15/14- En handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar uppmärksammas i vården.

2. Landstingsstyrelsen antar handlingsplanen daterad den 10 november 2015.

3. Återredovisning av handlingsplanen ska ske till landstingsstyrelsen den
7 december 2016.

11. Utredningsuppdrag 15/19 – Genomföra, testa och utvärdera modellen för akademisk specialisttjänstgöring, delrapport
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag
15/19 - Genomföra, testa och utvärdera modellen för akademisk specialist-tjänstgöring. Slutredovisning sker vid landstingsstyrelsen i december 2016.

12. Utredningsuppdrag 15/23 – Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter kring en vårdkedjemodell för tidig upptäckt, stöd och träning för barn med ADHD
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsens godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 15/23- Att lära från landstingets i Sörmlands erfarenheter kring vårdkedjemodell.

2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder som framgår i slutredovisningen.

3. Återredovisning ska ske till landstingsstyrelsen den 7 december 2016.

13. Internkontrollplan 2016
Diarienummer 150708

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner Internkontroll­plan 2016.

14. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i Uddenberg-Nordingska stiftelsen
Diarienummer 150019

Förslag till beslut
1. 1. Landstingsstyrelsen entledigar Alf Jönsson som ledamot i Uddenberg-Nordingska stiftelsen från och med den 31 december 2015.

2. 1. Landstingsstyrelsen utser Krister Björkegren som ledamot i Uddenberg-Nordingska stiftelsen från och med den 1 januari 2016.

15. Reglemente för funktionshinderrådet i Kalmar län
Diarienummer 150641

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Reglemente för funktionshinderrådet i Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2016.

16. Frågor från indelningskommittén angående Arbetet med ny läns- och landstingsindelning
Diarienummer 150542

Förslag till beslut

Kompletterande handlingar utdelas senare.

17. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2016
Diarienummer 150732

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning, Ersättning för vården, Regel listning samt Jouruppdraget inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2016.

18. Ändring i sammanträdesplan 2016
Diarienummer 150337

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen gör följande ändring i sammanträdesplanen för 2016:

Landstingsstyrelsens budgetberedning den 25 februari flyttas till den 17 februari 2016.

19. Val av ledamot i Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping
Diarienummer 150695

20. Val av ledamöter till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer 150275

21. Fullmakt att företräda Landstinget i Kalmar län vid bolagsstämma med Öresundståg AB den 18 december 2015
Diarienummer 150297/4

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Ulf Nilsson (S) som ombud för Landstinget i Kalmar län vid bolagsstämma med Öresundståg AB den 18 december 2015.

22. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

- Yttrande över slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård – förslag till LVU (SOU 2015:71), avgivet av landstingsstyrelsens arbetsutskott den 24 november 2015, § 160. Diarienummer 150485.

- Äskande om utökat statligt stöd till Kalmar län inom kultursamverkansmodellen.

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsfullmäktige den 18-19 november 2015.
- Landstingsstyrelsen den 28 oktober och 18 november 2015.
- Läkemedelskommittén den 16 september 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

23. Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län
Diarienummer 150275

Förslag till beslut

Föredragning av Kent Johansson.

24. Motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga
Diarienummer 150387

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 6/2015 om gratis preventivmedel för unga.

25. Motion 8/2015 Närtrafiken i Kalmar län
Diarienummer 150547

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2015 angående Närtrafik i enlighet med vad som framgår i Trafikförvaltningens yttrande.

26. Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar
Diarienummer 150558

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar i enlighet med vad som framgår i landstingsservice yttrande.

27. Medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater vid sjukhusen
Diarienummer 150535

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater vid sjukhusen enligt följande. Möjligheten att uppdatera parkeringsautomater till så kallad efterskottsbetalning som ligger i linje med medborgarförslagets intentioner utreds för närvarande.

28. Medborgarförslag 9/2015 om permissionsresor för patienter som vårdas palliativt
Diarienummer 150489

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 9/2015 med att det redan idag finns möjlighet till permissionsresor för patienter som vårdas palliativt och där kliniken står för kostnaderna.