Landstingsstyrelsen 2015-05-06

Datum: Onsdag 6 maj 2015
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

Formella punkter

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Monica Ljungdahl (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på landstingets kansli den 13 maj 2015.

3. Landstingets anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter läggs till handlingarna.

Informationsärenden

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning på landstingsstyrelsen av Krister Björkegren, kl. 10:00.

5. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg och Ragnhild Holmberg, kl. 10:30.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:20.

7. Information om E-hälsa (1177 Vårdguiden)
Föredragning av Anna Strömblad, kl. 11:40.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Redovisning av kartläggning - behovet av alternativa behandlingar avseende naprapater och kiropraktorer (uppdrag från medborgarförslag 10/2014, 18/2014)
Diarienummer 140428, 140583

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen noterar redovisad kartläggning - behovet av alternativa behandlingar avseende naprapater och kiropraktorer till protokollet.
2. Landstingsstyrelsen överlämnar kartläggning med förslag till beslut för hantering i landstingsstyrelsens budgetberedning.

9. Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
Diarienummer 150097

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende homeopatiska läkemedel. Yttran­det överlämnas till Socialdepartementet.

10. Yttrande över delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)
Diarienummer 150149

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen tillstyrker förslagen i delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6) i sin helhet.

Landstinget välkomnar utredningens förslag och finner att förslaget ligger i linje med landstingets arbete för minskat tobaksbruk. Målet är att hela Kalmar län ska vara tobaksfritt år 2025. Att få ungdomar att avstå från tobak är av högsta prioritet. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

11. Yttrande över departementspromemorian Res lätt med biljett (Ds 2015:11)
Diarienummer 150135

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över departements-promemorian Res lätt med biljett (Ds 2015:11). Yttran­det överlämnas till Näringsdepartementet.

12. Granskning av hur FN:s barnkonvention beaktas och efterlevs inom landstinget
Diarienummer 150176

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet och överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar med återrapportering till landstings-styrelsen den 9 juni 2015. (Anstånd med svar är beviljat till landstingsstyrelsen den 16 september 2015).

13. Granskning av landstingets betalningsrutiner
Diarienummer 150230

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet och överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar med återrapportering till landstings-styrelsen den 9 juni 2015. (Anstånd med svar är beviljat till landstingsstyrelsen den 16 september 2015).

14. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-3015, 2014-2016 samt 2015-2017
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

15. Utredningsuppdrag 15/04 En handlingsplan för köfri vård, delrapport
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 15/04 En handlingsplan för köfri vård.

Rapporten innebär att landstinget ska fastställa en målbild/definition för köfri vård samt genomföra ett pilotprojekt med uppdrag att utveckla arbetsmetodik för förändrat förhållnings- och arbetssätt i enlighet med personcentrerad vård. En detaljerad handlingsplan på aktivitetsnivå kan färdigställas först efter att pågående utredningar som berör köfri vård är klara.

Föredragning av Anette Aronsson, utredare, Planeringsenheten,
tid 15 minuter.

16. Utredningsuppdrag 15/17 Utreda möjligheterna att erbjuda slutenvårdsspecialister att skaffa dubbelkompetens i allmänmedicin för att ge möjlighet till kombinationstjänster
Diarienummer 150054

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen godkänner personalenhetens slutredovisning avseende landstingsfullmäktiges uppdrag 15/17, att erbjuda sluten-vårdsspecialister kompetens i allmänmedicin.
2. Primärvårdsförvaltningen ska medverka till att utbilda fler slutenvårds-specialister i allmänmedicin och bidrar därmed till möjligheten av fler kombinationstjänster.

17. Plan för särskild sjukvårdsledning – vid allvarlig eller extraordinär händelse
Diarienummer 150248

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen antar Plan för Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse i Landstinget i Kalmar län.

18. Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar
Diarienummer 150109

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen godkänner Riktlinjen "Dokumenthanteringsplan personal-administrativa handlingar". Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

19. Ansökan om tillstånd att förbruka sitt kapital enligt 6 kap 5 § stiftelselagen
Diarienummer 140477

Förslag till beslut

1. Landstingsstyrelsen beslutar att Trivselsamfonden för patienter och personal vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen används till glädje för patienter och personal vid Västerviks sjukhus (Länsstyrelsen Östergötlands
dnr 206-6916-14).
2. Landstingsstyrelsen beslutar att stiftelsen Karin Nordborgs minnesfond till­gångar ska förbrukas på så sätt att medlen används till glädje för patienterna vid Medicinkliniken, Länssjukhuset (länsstyrelsens
dnr 206-6918-14).
3. Landstingsstyrelsen beslutar att stiftelsen Samfonden för Ölands folkhög­skola tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen används till en skolresa (länsstyrelsens dnr 206-6919-14).
4. Landstingsstyrelsen beslutar att stiftelsen Samfonden för Högalids folkhög­skola tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen används till en skolresa (länsstyrelsens dnr 206-6921-14).
5. Landstingsstyrelsen hemställer att Länsstyrelsen Östergötland ger tillstånd till åtgärderna.

20. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning, uppföljning av verksamheten 2014
Diarienummer 150241

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2014 till protokollet.

21. Val av ombud till bolagsstämma med Öresundståg AB
Diarienummer 150297

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen utser Kent Ingvarsson, vice ordförande i Trafikstyrelsen, som ombud för Landstinget i Kalmar län vid bolagsstämma med Öresundståg AB den 8 maj 2015.

22. Val av ombud till årsstämma för AB Transitio
Diarienummer 150313

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen utser Jessica Rydell (MP) som ombud vid årsstämma för AB Transitio den 11 juni 2015.

23. Delegationsärenden

Protokoll från presidiemöte den 30 mars 2015.

24. Anmälningsärenden

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:

Landstingsstyrelsen den 31 mars 2015.
Folkhälsoutskottet den 27 februari 2015.
Läkemedelskommittén den 25 februari 2015.

Granskning av landstingets årsredovisning för 2014, daterad den 17 april 2015.

Inkomna och avgivna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

25. Förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda
Diarienummer 150292

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårds-förvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni 2016.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby.

Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby.

3.Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni 2016.

26. Höjt bidrag till patienter med bloddialys i hemmet
Diarienummer 150263

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar höja bidraget till 4 000 kr per månad till patienter med bloddialys i hemmet som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande lagstiftning. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

Höjningen av bidraget ska beaktas i kommande plan och budget för perioden 2016-2018.

27. Avgift för sterilisering utan medicinska skäl
Diarienummer 150262

Förslag till beslut

 Landstingsfullmäktige beslutar att sterilisering utan medicinska skäl ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och avgift tas ut som för ett besök i öppen specialiserad vård som f.n. är 200 kr. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

Beslutet om sänkt avgift ska beaktas i kommande plan och budget för perioden 2016-2018.

28.Medborgarförslag 25/2014 om förlossningsdepression
Diarienummer 140823

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 25/14 angående förlossningsdepressioner med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget.

29. Medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor
Diarienummer 150207

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor.

30. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor
Diarienummer 150027

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor.

 31. Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon (Itino 1401)
Diarienummer 150242

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige godkänner övertagande av borgensåtagande för
1 fordon (Itino nr 1401) från Transitio AB, 556033-1984.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i uppdrag att teckna borgensförbindelse.

32. Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar
Diarienummer 140324

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner att landstingsstyrelsen träffar avtal med KIFAB i Kalmar Aktiebolag om hyra av tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska löpa under 22,5 år.

Landstingsfullmäktiges beslut den 4 juni 2014, § 56, ska därmed inte längre gälla.

33. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne
Diarienummer 150267

Förslag till beslut (ärendet behandlas på extra arbetsutskott innan styrelsen)

1. Landstingsfullmäktige godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25 årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med Verkstadsdepån

3. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1-2 ger landstingsfullmäktige stämmoombud i uppdrag att på bolagsstämma i Öresundståg AB rösta i enlighet med fullmäktiges beslut.

Beslut enligt punkt 1 – 3 ovan förutsätter att Region Skåne fattar beslut om verkstadsdepå.

 34. Förändring av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 150275

Förslag till beslut

1. 1. Landstingsfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att ansöka om att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Utredningen ska genomföras i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari 2016.

Politisk referensgrupp utgörs av representanter för Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län och kommunerna i länet. Förankring ska ske i de politiska partierna.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anlita en särskild utredare som får ansvar för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer.

Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver

- den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om samverkansorgan ska hanteras,
- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget,
- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt
- förslag till tidplan för genomförande.

Förslag till beslut i landstingsstyrelsen

1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att omgående förbereda uppdraget.

2. Landstingsfullmäktiges tidigare uppdrag om att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet (landstingsplan 2015-2017) ska samordnas med utredningen om förändring av det regionala utvecklingsansvaret.

Uppdraget kring kulturen ska redovisas i landstingsstyrelsen i oktober 2015.

35. Utvärdering av regional kollektivtrafik
Diarienummer 110013/19

Förslag till beslut

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, daterat den 29 oktober 2011.

Utvärderingen ska redovisas i landstingsfullmäktige och i primärkommunala nämnden i början av 2016.

36. Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum
Diarienummer 150277

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum

37. Anmälningsärenden

- Medborgarförslag 1/2015 om att fakturautskicket vid läkarbesök ska göras via e-post, diarienummer 150111.

- Medborgarförslag 2/2015 om att få asylsökande med sjukvårdskompetens i arbete så fort som möjligt, diarienummer 150120.

- Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik, diarienummer 150202.

- Medborgarförslag 26/2014 om drop in-lab på länssjukhuset i Kalmar, diarienummer 140810