Landstingsstyrelsen 2016-10-31

Datum: Måndag den 31 oktober 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 14 november 2016 på landstingets kansli.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning på landstingsstyrelsen av Magnus Persson och Lena Hagman,kl.10:00.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning på landstingsstyrelsen den 31 oktober 2016 av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg och Ragnhild Holmberg, kl .10:20.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

5. Yttrande över betänkandet Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande
Diarienummer 160537/1

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

6. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017 samt 2016-2018
Diarienummer 160012

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

7. Utredningsuppdrag 16/10 – Förutsättningar för införande av PET-CT ska utredas
Diarienummer 160294

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att PET/CT utrustning nr 3 i sydöstra sjukvårdsregionen kan placeras i Landstinget i Kalmar län efter en ny utredning av behovet och i enlighet med landstingets fastighetsstrategiska plan.

Landstingsstyrelsen beslutar att fortsätta det samarbete kring PET/CT verksamheten som finns i dag i sydöstra sjukvårdsregionen med öppenhet för att samtidigt utveckla samarbete kring PET/CT med Växjö.

8. Utredningsuppdrag 16/13 – Följa upp och utvärdera införandet av första linjens psykiatri i primärvården
Diarienummer 160297

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/13 - Följa upp och utvärdera införandet av första linjens psykiatri i primärvården.

2. Beställarenheten får i uppdrag att i samband med revidering av förfrågningsunderlaget för Hälsoval inför 2018 integrera hela primärvårdens uppdrag för första linjens psykiatri.

9. Utredningsuppdrag 16/24 – Utveckla seniora uppdrag
Diarienummer 160306

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/24 – Utveckla seniora uppdrag.

10. Utredningsuppdrag 16/26 – En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram
Diarienummer 160308

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/26 – En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram.

2. Landstingsstyrelsen antar personal- och kompetensförsörjningsstrategin daterad den 26 september 2016, att gälla från och med den 1 december 2016.

3. Personal- och kompetensförsörjningsstrategin ska ses över varje mandatperiod. Landstingsstyrelsen överlämnar till Personaldelegationen att besluta om eventuella revideringar.

11. Utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande, delrapport
Diarienummer 160309 

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delrapport av utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande.

Slutredovisning ska ske på landstingsstyrelsen i september 2017.

12. Revidering av Handlingsplan mot våld i nära relationer
Diarienummer 160650

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar reviderad Handlingsplan mot våld i nära relationer, daterad den 27 september 2016

13. Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet
Diarienummer 160710

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen uppdrar åt Folktandvården att från och med den 1 januari 2017 och tills vidare utföra uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet i enlighet med redovisat förslag.

14. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 24 augusti,
12 samt den 21 september 2016.

15. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsfullmäktige den 28 september 2016.
- Landstingsstyrelsen den 7 september samt den 4 oktober 2016.
- FoU-delegationen den 2 september 2016.
- Landstingets revisorer den 26 augusti 2016.
- Läkemedelskommittén den 8 juni samt den 17 augusti 2016.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

16. Landstingsplan 2017-2019 med årsbudget för 2017
Diarienummer 160395

Förslag till beslut
1.
Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren
2017-2019 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska
utgöra årsbudget för 2017, varvid bilaga 1 till flerårsplan utgör
driftbudget och bilaga 5 investeringsbudget.

2. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till kassaflödesbudget enligt
bilaga 2, förslaget till balansbudget enligt bilaga 3 samt
investeringsramar, bilagor 5 A och 5 B.

3. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 11:37 per skattekrona.

4. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och
med den 1 januari 2017, bilaga 6.

5.Landstingsfullmäktige fastställer barntandvårdspengen 2017 till 1 110
kronor med ett tilläggsbelopp om 64 kronor härutöver till Folktandvården för sitt särskilda ansvar.

6. Landstingsfullmäktige fastställer fördelning av partistöd för 2017 till
de politiska partierna, bilaga 7.

17. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Diarienummer 160077

Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson.

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen uppdrar åt förvaltningar som uppvisar underskott i prognosen efter delårsbokslut t.o.m. augusti 2016 att vidta åtgär­der för att begränsa underskottet 2016 och anpassa kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar.

I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet skall detta föreläggas landstingsstyrelsen för beslut.

2.Landstingsstyrelsen uppmanar förvaltningarna att ytterligare fokusera på att uppnå de verksam­hetsmässiga målen i landstingsplanen.

3. Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:

Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2016-01—08 till handlingarna.

18. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar
Diarienummer 160429

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

19. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus
Diarienummer 160618

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att genomföra nybyggnation av lokaler för specialistpsykiatrin i Oskarshamn enligt redovisat förslag.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplaner.

20. Nybyggnation för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus
Diarienummer 160619

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger Landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik och ta fram underlag för genomförandebeslut.

21. Motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor
Diarienummer 160469

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2016 Handlingsplan mot könsstympning av kvinnor med att landstingets handlingsplan mot våld i nära relationer har kompletterats med ett avsnitt om våld i nära relationer kopplat till könsstympning.

22. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
Diarienummer 160329

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att överlåta 145 av 150 aktier i Inera AB till SKL Företag AB till en köpeskilling av 1 232 500 kronor samt godkänner redovisat överlåtelseavtal

Vice ordförande Christer Jonsson (C) och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överlåtelsehandlingarna.

2. Landstingsfullmäktige godkänner förslag till redovisat aktieägaravtal.

3. Landstingsfullmäktige ställer sig positiv till redovisat förslag till ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv för Inera AB.

4. Landstingsfullmäktige utser X till ombud vid ägarråd samt bolagsstämma med Inera AB. Ombudet får i uppdrag att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv.

23. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

-
Motion 8/2016 Erbjud även pojkar vaccination mot HPV, diarienummer 160603.
- Motion 9/2016 Utveckla avslutningssamtalen, diarienummer 160616.
- Medborgarförslag 10/2016 Förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök, diarienummer 160558.
- Medborgarförlsag 12/2016 Hyr/köp cyklar till landstingsanställda, diarienummer 160609.
- Medborgarförslag 13/2016 Köerna till audionomer, diarienummer 160610.
- Medborgarförslag 14/2016 Bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan
Öland – Hansa City, diarienummer 160640.
- Medborgarförslag 15/2016 Lägg inte ner bassängen på Oskarshamns sjukhus, diarienummer 160648.
- Medborgarförslag 17/2016 Transport av avliden, diarienummer 160681.

24. Övrigt